Změny v aplikaci

Změny ke 17.8.2020

 • Aktualizace číselníku RUIAN dle stavu k 31.7.2020.

Změny ke 12.8.2020

 • Aktualizace tiskových sestav "Tematický plán" a "Tematický plán (řazení dle měsíců)" - opraveno zjišťování celkové hodinové dotace tematického plánu.

Změny ke 6.8.2020

 • Došlo ke zpřehlednění složek v tiskových sestavách jejich přejmenováním a změnou struktury. Složky nyní více odpovídají struktuře menu aplikace.
 • Nasazena nová tisková sestava "Kontrola přidělení ČVTV" pro kontrolu duplicit přidělených čísel ve třídním výkazu.

Změny k 23.7.2020 - nasazena distribuce K0725.0.0

 • Aplikace nově umožňuje vytvoření online schůzky z prostředí Školy OnLine. Do parametrů aplikace je doplněn parametr "Povolit vytvořit online schůzku z aplikace". V současnosti je možné svolávat schůzky pomocí „Microsoft Teams". Schůzku lze vytvořit pro obecnou událost. Vytvořit ji bude moci pouze učitel, který má provázaný účet ve Škole OnLine s účtem v Office 365. Další nutnou podmínkou pro vytvoření schůzky je nastavení stávajících parametrů školy pro propojení s Office 365. Vytvoření schůzky je možné z kalendáře pro obecnou událost přes volbu v kontextovém menu. Schůzka je vytvářena podle vlastností obecné události – na stejný čas a pro stejné osoby jako jsou uvedeny v obecné události. Naplánované schůzky se účastníkům zobrazí v kalendáři v podobě ikonky „kamera“ umístěné na obecné události. Více se můžete dočíst zde.
 • V modulu "Zápisy" na formuláři "Nastavení el. přihlášky" na záložce "Instrukce k zápise" v poli "Zadejte text, který bude součástí potvrzovacího e-mailu:" je nyní možné zadávat formátovaný text. Tento text je následně součástí e-mailu, který se odesílá rodiči při registraci dítěte k zápisu.
 • Při tvorbě testů v modulu "Výukové zdroje" je nyní možné vkládat i obrázky zkopírované do schránky a to jak v zadání otázek, tak v jednotlivých odpovědích.
 • "Zlidštění" hlášky okna při chybějící definici vysvědčení pro konkrétní třídu.
 • Vzhledem k postupnému ukončování podpory Adobe Flash se změnila výchozí hodnota parametru "Povolit používání technologie Flash pro zobrazování tiskových sestav" na hodnotu "Ne". Pokud měl uživatel tento parametr ručně nastaven, doporučujeme si jen přenastavit na hodnotu "Ne", jelikož technologie Flash bude postupně zcela odebrána ze systému.
 • Formulář "Zařazení uchazečů do tříd" v modulu "Zápisy" umožňuje nově zařazovat do tříd i uchazeče zapsané do mateřské školy.
 • Aktualizace číselníku bank dle stavu k 1. 6. 2020.
 • Aktualizace rejstříku škol dle stavu k 2. 7. 2020.
 • Oprava chyby s přednastavováním datumů pro aktualizaci na formuláři "Tvorba rozvrhu" při přepnutí do budoucího školního roku.
 • Opravena chyba, kdy se na formuláři "Osobní karta zaměstnance" za polem "V případě, že evidované údaje nejsou aktuální, kontaktujte některou z následujících osob:" chybně zobrazovali někteří administrátoři vícekrát.
 • Oprava chyby v exportu ukončených studentů vysokých škol na SIMS.

Změny k 26.6.2020

 • V uzávěrce třídního učitele je nyní možno ve 2. pololetí zadat do celkového prospěchu hodnocení "nehodnocen(a)". Toto hodnocení se však používá pouze dočasně a nelze jej mít na finálním vysvědčení pro 2. pololetí!
 • Optimalizace rychlosti generování třídní knihy do PDF v případě, že je zaškrtnutý příznak "Seznam vyučujících třídy".

Změny k 24.6.2020

 • Aktualizována tisková sestava "Přehled výchovně vzdělávací práce ve školní družině/školním klubu" - nyní tato sestava negeneruje týdny o prázdninách.
 • V tiskových sestavách pro modul Přijímací řízení byl upraven způsob získávání celkového počtu bodů tak, aby se získával na základě nastaveného vzorce pro výpočet."

Změny k 23.6.2020

 • Nové tiskové sestavy pro modul Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020:
  1. "Rozhodnutí o přijetí (nové rozhodnutí) 2019/2020 - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ, KON, VOŠ)" - sestava je určená pro tisk nového rozhodnutí o přijetí po té, co uchazeč podal žádost o vydání nového rozhodnutí a byl dodatečně přijat.
  2. "Rozhodnutí o zastavení řízení 2019/2020 - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ, KON, VOŠ)" - sestava je určená pro tisk zastavení řízení po té, co uchazeč podal žádost o vydání nového rozhodnutí a nebyl dodatečně přijat.
 • Aktualizace tiskové sestavy "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ - polské (bianco)" - vyřešení problémů s přetékáním stránky v případě, že má škola příliŠ dlouhý název.

Změny k 19.6.2020

 • Na formuláři "Uzávěrka učitele" přibylo datumové zadávací pole "Přepočítat navrhované hodnoty k datu:" a tlačítko "Přepočítat", které umožňuje vyučujícímu změnit datum, ke kterému se provede přepočet navrhovaných hodnot pro uzávěrku hodnocení v daném předmětu. V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. je tento datum pro 2. pololetí školního roku 2019/2020 přednastaven na 10.3.2020, tak aby se napočítal průměr, který je možné využít pro hodnocení žáka v souladu s § 1 odst. 1 písmeno a. Učitel má samozřejmě stále možnost hodnocení upravit v duchu § 1 odst. 1 písmeno b zmiňované vyhlášky, tj. nemusí vycházet z aplikací napočítaného průměru.
 • Na formuláři "Hromadné zadávání známek a absence" (zjednodušená evidence vysvědčení pro ZŠ) bylo zavedeno řazení předmětů dle zadaného pořadí zobrazení předmětů na vysvědčení v číselníku předmětů.
 • Změna přednastavování datumů sběrného období na formuláři pro export dat ze školní matriky na MŠMT. Nyní se nastavuje následující logikou: Pokud aktuální datum spadá do intervalu leden - květen, pak se přednastavují datumy na jarní sběr (standardně 1.9. - 31.3.). V ostatních měsících se přednastavuje podzimní sběr (1.10. - 30.9., resp 1.11. - 31.10. pro VOŠ).
 • Pro modul Přijímací řízení byl upraven mechanismus řazení uchazečů ve výsledcích přijímacího řízení pro kódy začínající na hodnotu "2" následně: kódy 22 (Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu) a 23 (Nepřijat pro nedoložení požadovaného předchozího vzdělání) byly předřazeny kódům 20 (Nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky), 21 (Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení) a 24 (Nepřijat pro nesplnění dalších podmínek přijetí).

Změny k 15.6.2020

 • Úprava tiskových sestav "Rozhodnutí o nepřijetí - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ, KON, VOŠ)" a "Rozhodnutí o nepřijetí 2019/2020 - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ, KON, VOŠ)" pro modul Přijímací řízení, aby respektovali i kód 90 ("Nedostavil se k přijímacímu řízení")
 • Úprava tiskových sestav s vysvědčením o získání základů vzdělání v ZŠ speciální list A tak, aby se tisklo evidenční číslo, pokud je evidováno. Jedná se o následující sestavy:
  1. Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální list A (2. pololetí)
  2. Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální list A (2. pololetí, bianco)
  3. Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální list A+1xB (2. pololetí, bianco)
  4. Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální list A+2xB (2. pololetí, bianco)

Změny k 11.6.2020

 • Vizuální korekce tiskových sestav s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučních listů, jedná se o tyto sestavy:
  1. Výuční list - dvouleté obory (bianco)
  2. Výuční list - tříleté obory (bianco)
  3. Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání) (bianco)
  4. Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - dvouleté obory (bianco)
  5. Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - tříleté obory (bianco)

Změny k 10.6.2020 - nazasena nová distribuce K0724.0.1

 • Na formuláři "Uzávěrka třídního učitele" byla provedena úprava přednastavování data v poli "Docházku vyhodnocovat za období do:" na hodnotu 10.3.2020, ale pouze pro 2. pololetí školního roku 2019/2020, u ostatních pololetí ke změně nedochází a pole zůstává přednastavováno dle datumu uzávěrky docházky odpovídajícího pololetí.
 • V HTML editorech (zejména pro uzavírání slovního hodnocení v uzávěrce předmětu a v uzávěrce třídního učitele) byly povoleny horní a dolní indexy a vkládání symbolů.
 • Vizuální opravy záložek "Absolutorium" a "Mat. a záv. zkouška" na kartě žáka/studenta ve školní matrice.
 • Opravy pádu některých formulářů v případě uživatelského jména většího než 20 znaků.
 • Aktualizace rejstříku škol k 29.5.2020

Změny ke 21.5.2020

 • Nová tisková sestava "Seznam uchazečů s číslem spisu, číslem jednacím, druhem a výsledkem zápisu (ZŠ)" pro modul Zápis.

Změny ke 20.5.2020

 • Nové tiskové sestavy s rozhodnutím o přijetí/nepřijetí do mateřské školy pro modul Zápis:
  1. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ)
  2. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ)

Změny ke 18.5.2020

 • Nové tiskové sestavy s rozhodnutím o přijetí/nepřijetí pro modul Přijímací řízení platné pouze pro školní rok 2019/2020, které byly upraveny na základě zákona č. 135/2020 Sb. a vyhlášky č. 232/2020 Sb. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Rozhodnutí o přijetí 2019/2020 (SŠ, KON, VOŠ)
  2. Rozhodnutí o přijetí 2019/2020 - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ, KON, VOŠ)
  3. Rozhodnutí o nepřijetí 2019/2020 (SŠ, KON, VOŠ)
  4. Rozhodnutí o nepřijetí 2019/2020 - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ, KON, VOŠ)
 • Do popisu stávajících tiskových sestav s rozhodnutím o přijetí/nepřijetí pro modul Přijímací řízení byla přidána věta, že je nelze pro střední školy použít pro školní rok 2019/2020. Jedná se o tyto tiskové sestavy:
  1. Rozhodnutí o přijetí (SŠ, KON, VOŠ)
  2. Rozhodnutí o přijetí - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ, KON, VOŠ)
  3. Rozhodnutí o nepřijetí (SŠ, KON, VOŠ)
  4. Rozhodnutí o nepřijetí - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ, KON, VOŠ)

Změny ke 12.5.2020

 • Nová tisková sestava "Export všech údajů z evidence uchazečů (ZŠ)" - slouží k vyexportování všech údajů z evidence uchazečů z modulu Zápis do MS Excel. Pro správný postup exportu si doporučujeme přečíst popis tiskové sestavy.

Změny ke 4.5.2020

 • Nová tisková sestava "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" více o této sestavě a kde ji najít se dozvíte v následujícím článku.
 • Oprava sestav se zápisovým lístkem pro modul Zápis, které za určitých okolností vypisovali špatně registrační číslo uchazeče, díky špatně nastavenému formátu. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (prázdný)
  2. Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z evidence uchazečů)
  3. Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z elektronické přihlášky)

Změny k 30.4.2020

 • Nová tisková sestava "Usnesení o přerušení správního řízení (ZŠ)" pro modul Zápis.

Změny k 28.4.2020 - nasazena nová distribuce K0723.0.1

 • Na formulář "Místa dozorů" nově přibyla možnost definovat "Pořadí zobrazení", které má následně vliv na řazení míst dozorů na formulářích "Dozory učitelů" a "Suplování dozorů".
 • Při odesílání zpráv v aplikaci na e-mail nyní nedochází k odstraňování HTML formátování. Z formuláře "Odeslat zprávu" tak bylo odebráno upozornění na ztrátu formátování při odeslání na e-mail.
 • V dashboardu "Domácí úkoly k odevzdání" a na formuláři "Seznam úkolů" se nyní žákovi/studentovi nebo zákonnému zástupci nezobrazují domácí úkoly, které mají "Datum přidělení" v budoucnosti.
 • Na školní matrice pod seznamem žáků/studentů přibyla pod tlačítkem pro hromadné akce nová hromadná akce "Rozeslat PINy e-mailem", která umožní škole rozeslat e-mailem PINy žákům/studentům a jejich zákonným zástupcům. PINy budou rozeslány pouze těm osobám, které jsou vybrány, mají vyplněný školní/osobní e-mail, mají vygenerovaný PIN a dosud nejsou registrováni.
 • Na formuláři "Výsledky přijímacího řízení" v modulu Přijímací řízení přibyl nový přepínač "Zobrazit jméno uchazeče", po jehož zaškrtnutí se kromě ID uchazečů zobrazí i jména a příjmení uchazečů.
 • Aktualizace číselníku MCPR.
 • Aktualizace rejstříku škol dle stavu k 22. 3. 2020.
 • Aktualizaci číselníku RASO k 27. 2. 2020.
 • Nové tiskové sestavy se seznamy spádových/nespádových uchazečů pro modul Zápis:
  1. Seznam spádových uchazečů (ZŠ)
  2. Seznam nespádových uchazečů (ZŠ)
 • Aktualizace tiskové sestavy "Vzorová přihláška k zápisu (údaje z elektronické přihlášky)" - přidání rodného čísla.
 • Úpravy tiskových sestav "Výsledky přijímacího řízení - vývěska po oborech" a "Výsledky přijímacího řízení - vývěska po termínech" pro modul Přijímací řízení. Nyní jsou sestavy řazeny dle sloupce "Pořadí celkem", aby se respektovalo kriteriální řazení.
 • Nová tisková sestava "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (údaje z elektronické přihlášky)" v modulu Zápis pro mateřské školy.

Změny k 22.4.2020

 • Provedeno přizpůsobení modulu Zápis tak, aby jej mohly využívat i mateřské školy (např. jiný číselník výsledků zápisu, odstranění některých polí z formuláře "Evidence uchazečů", úprava některých hlášek, šablon e-mailů atd.).

Změny k 15.4.2020

 • Nová tisková sestava "Žádost o odklad povinné školní docházky (údaje z evidence uchazečů)" pro modul Zápis do 1. ročníků. Je obdobou stávající tiskové sestavy "Žádost o odklad povinné školní docházky (údaje z elektronické přihlášky)" s tím rozdílem, že se data generují nikoli z elektronické přihlášky, ale z evidence uchazečů.

Změny k 9.4.2020

 • Nová tisková sestava "Počty domácích úkolů přidělených žákům v zadaném období" pro výpis počtu přidělených úkolů žákům/studentům a tisková sestava "Domácí úkoly žáka" pro výpis seznamu úkolů přidělených žákovi/studentovi.

Změny k 8.4.2020

 • Nová tisková sestava "Anonymizované výsledky zápisu (ZŠ)" pro modul Zápis do 1. ročníku - jedná se o anonymizovaný seznam uchazečů s registračními čísly a výsledky zápisu.

Změny k 2.4.2020

 • Aktualizace číselníku RUIAN k 31.3.2020.

Změny k 1.4.2020

 • Na formuláři "Domácí úkoly" v menu Výuka - Úkoly se nyní ve sloupci "Přiděleno/Odevzdáno/Ohodnoceno" do hodnoty "Ohodnoceno" započítávají i úkoly, které se hodnotí stavem "splněno/nesplněno".
 • Aktualizace tiskových sestav "Žádost o odklad povinné školní docházky (údaje z elektronické přihlášky)" a "Vzorová přihláška k zápisu (údaje z elektronické přihlášky)" - přidání pole "Datum narození" k zákonnému zástupci.

Změny k 30.3.2020

 • Do modulu Úkoly byla zapracována možnost vracení úkolů - blíže viz tento článek.
 • V nastavení elektronické přihlášky v modulu "Zápis do 1. ročníku" pro ZŠ přibyla na záložce "Instrukce k zápisu" možnost připojit k e-mailu odesílanému zákonnému zástupci i tiskovou sestavu s žádostí o odklad. Přibylo zde výběrové pole "Vzor žádosti o odklad povinné školní docházky" kde si škola může zvolit tiskovou sestavu, která se odešle zákonnému zástupci, který v elektronické přihlášce uvede, že žádá o odklad. Vznikla i nová tisková sestava "Žádost o odklad povinné školní docházky (údaje z elektronické přihlášky)", kterou lze k tomuto účelu použít.
 • Aktualizace tiskové sestavy "Žádost o ošetřovné při péči o dítě" - sestava přejmenována z původního názvu "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let"; nově je určena i pro žáky do 13 let; zvýšeno rozlišení obrázků pro kvalitnější tisk; další uživatelsky nastavitelný parametr "Datum" a nově se v poli "Uzavřeno do" přednastavuje hodnota "odvolání".

Změny k 27.3.2020

 • Nové tiskové sestavy pro modul Úkoly. Naleznete je ve složce "Tiskové sestavy Školy OnLine - Výuka - Úkoly". Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Přehled zadaných domácích úkolů
  2. Přehled zadaných domácích úkolů dle učitele
  3. Počty zadaných domácích úkolů učitelů
  4. Počet příloh domácích úkolů a jejich velikost za všechny roky
  5. Počet příloh domácích úkolů a jejich velikost v aktuálním roce
  6. Velikost příloh domácích úkolů dle učitelů za všechny roky
  7. Velikost příloh domácích úkolů dle učitelů v aktuálním roce
  8. Využití diskového prostoru domácích úkolů učiteli

Změny k 25.3.2020

 • V elektronické přihlášce do 1. ročníku ZŠ na záložce "Elektronická registrace" je nyní u pole "Umožnit výběr termínu zákonným zástupcem" místo zaškrtávacího pole seznam hodnot, kde lze zvolit i volbu "Registrace je bez termínu". V tomto režimu pak zákonný zástupce není přihlašován na žádný termín a nedochází ani k odesílání informací o termínu. Bližší informace naleznete v tomto článku.

Změny k 20.3.2020

 • Pro administrátory vznikl nový formulář pro mazání nepoužívaných výukových zdrojů. Najdete ho v menu „Výuka - Výukové zdroje - Smazání příloh výuk. zdrojů“. Nově má rovněž učitel možnost mazat přílohy u zadaných domácích úkolů. Více o těchto změnách se dočtete v tomto článku
 • Zavedeny kontroly obsazeného diskového prostoru do modulu Úkoly.
 • Aktualizace tiskové sestavy "Vzorová přihláška k zápisu (údaje z elektronické přihlášky)" - sestava byla upravena tak, aby při vygenerování do PDF (v případě, že zákonný zástupce klikne na odkaz v registračním emailu) byla pole, která nebyla vyplněná v elektronické přihlášce, editovatelná a zákonný zástupce mohl údaje doplnit a vytisknout.

Změny ke 14.3.2020 - nasazena nová distribuce K0722.0.0

 • V elektronické přihlášce do 1. ročníku ZŠ se nyní text v poli "Zadejte text, který bude součástí potvrzovacího e-mailu" na záložce "Instrukce k zápisu" odesílá zákonnému zástupci včetně formátování, tj. jsou zachovány znaky konců řádků. Zároveň přibyla nová záložka "Obecné nastavení", kde nyní škola může zapnout automatické přidělování čísla spisu pomocí zaškrtávátka "Nastavovat uchazeči číslo spisu". Po jeho zaškrtnutí může nastavit i formát jeho generování.
 • Na formuláři „Zadávání hodnocení“ přibyla možnost generování tiskových sestav se zadaným hodnocením přímo z formuláře (přibyla ikonka s tiskárnou). Zobrazuje se pouze pokud je již nějaké hodnocení uloženo.
 • Nový parametr aplikace "Povolit omlouvání absence zákonným zástupcům zletilého žáka/studenta" - tento parametr povoluje zákonným zástupcům omlouvat absenci zletilého žáka/studenta.
 • Byla vylepšena grafika při spouštění testů z modulu Výukové zdroje – byly např. doplněny kreslené obrázky.
 • Oprava zobrazování příloh zákonnému zástupci na zadaném úkolu jeho dítěte. V určitém specifickém případu se přílohy nezobrazovaly.
 • Oprava přikládání domácího úkolu k obecné události bez přiděleného předmětu.
 • Oprava zobrazování formuláře „Výukové zdroje“ zákonnému zástupci. V případě, že má zákonný zástupce více dětí, tak mu nebylo umožněno přepnutí mezi jeho dětmi. Zákonný zástupce má nyní rovněž zakázání pouštění testu.

Změny k 10.3.2020

 • Nová tisková sestava "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let".

Změny k 17.2.2020

 • Nová tisková sestava "Přehled opravných a komisionálních zkoušek".

Změny k 6.2.2020

 • Aktualizace tiskové sestavy "Potvrzení o studiu" (drobné vizuální úpravy) a nová varianta potvrzení s názvem "Potvrzení o studiu (s datem vzdělávání od)"

Změny k 2.2.2020 - nasazena nová distribuce K0721.0.1

 • V nastavení elektronické přihlášky byly provedeny následující změny:
  • Na záložce "Organizace zápisu" zpřehledněno vypisování a zadávání termínů zápisu.
  • Na záložce "Instrukce k zápisu" vylepšeno nastavení zasílání instrukcí k zápisu přidáním možnosti výběru vzorové přihlášky, která se bude odesílat společně s instrukcemi k zápisu zákonným zástupcům spolu s náhledem odesílaných instrukcí.
  • Na záložce "Elektronická registrace" si může škola nově nastavit i zadávání rodného čísla v rámci elektronické přihlášky nastavením příznaku "Umožnit zadat rodné číslo zapisovaného dítěte".
 • Na evidenci uchazečů v modulu Zápis do 1. ročníku pro ZŠ je nyní umožněna změna některých údajů z elektronické přihlášky jako jsou např. "Třídy sourozenců", "Odklad povinné školní docházky v loňském roce", "Zaměření" a "Náhradní zaměření".
 • Na formuláři pro zadávání hodnocení bylo zabráněno některým zbytečným přenačítáním formuláře a bylo zjednodušeno hromadné zadávání známek tím, že lze tlačítko "Nastavit stejnou známku všem" rozkliknout a vybrat příslušnou známku ze seznamu.
 • Aktualizace rejstříku škol k 1.2.2020
 • Opraveno překrývání sloupců při tisku plánu práce.
 • Vizuální úpravy formuláře "Probírané učivo" (rozšíření některých sloupců).
 • Optimalizace načítání formuláře pro odesílání zpráv.
 • Drobné vizuální korekce na formulářích "Dozory učitelů" a "Pohotovost učitelů".
 • Na školní matrice bylo provedeno seskupení tlačítek "Uložit…"
 • Na formuláři "Suplování dozorů" nově dochází k fixování záhlaví při rolování rozvrhu (při zaškrtnutém příznaku "Zobrazit rozvrh učitelů"). Formulář si nyní nově rovněž pamatuje nastavení příznaků na formuláři a v seznamu pro výběr učitele je nyní i prázdná položka, pro případy, kdy se uživatel spletl.

Změny k 27.1.2020

 • Oprava vysvětlivky ve všech vzorech přihlášek pro denní formu studia na SŠ - místo vysvětlivky "1)" u pole Doporučení ŠPZ má být hodnota "8)".

Změny k 24.1.2020

 • Nové tiskové sestavy pro přihlášku na nástavbové studium. Jedná se o tyto tiskové sestavy:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ - Nástavbové studium 3. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ - Nástavbové studium 3. ročník - s údaji o zaevidované škole
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ - Nástavbové studium 4. ročník
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ - Nástavbové studium 4. ročník - s údaji o zaevidované škole

Změny k 20.1.2020

 • Aktualizace všech tiskových sestav s přihláškami na SŠ - sjednocení řazení zákonných zástupců.

Změny k 15.1.2020

 • Nová tisková sestava "Klasifikace a docházka žáků třídy (max. 40 předmětů)".

Změny k 6.1.2020 - nasazena nová distribuce K0720.0.1

 • Aktualizace tiskopisů na formuláři „Výběr vzoru ročníkového vysvědčení“ dle aktuálně platné vyhlášky č. 300/2018 Sb., kterou byla novelizována vyhláška č. 3/2015 Sb. Zároveň došlo k úpravě názvů a popisů následujících vysvědčení:
  1. Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ - polské (bianco) Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A (klasifikace)
  2. Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A (klasifikace) (bianco)
  3. Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A (slovní hodnocení) (2. pololetí, bianco)
  4. Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list B (1. pololetí, bianco)
  5. Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list B (2. pololetí, bianco)
  6. Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A+1xB (slovní hodnocení) (2. pololetí, bianco)
  7. Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A+2xB (slovní hodnocení) (2. pololetí, bianco)
  8. Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální list A (2. pololetí)
  9. Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální list A (2. pololetí, bianco)
  10. Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální list A+1xB (2. pololetí, bianco)
  11. Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální list A+2xB (2. pololetí, bianco)
 • Úprava evidence podpůrných opatření s ohledem na paralelně platící doporučení. Nově lze na formuláři s evidencí konkrétního podpůrného opatření nadefinovat dvě datumová rozpětí a to "Doporučováno poradnou od a do" a "Poskytováno školou od a do". Bližší informace se lze dočíst ve článku zde.
 • V modulu "Zápisy do 1. ročníku" přibyla možnost v nastavení elektronické přihlášky (formulář "Nastavení el. přihlášky", záložka "Instrukce k zápisu") možnost zvolit tiskovou sestavu, která se bude odesílat společně s e-mailem po dokončení registrace dítěte v elektronické přihlášce pro ZŠ. Aby se tisková sestava odeslala musí být použitý specifický TAG ve vzoru odesílaného e-mailu. Nově taktéž přibyla možnost zasílání notifikací o blížícím se termínu zápisu pro zákonné zástupce, kteří dítě registrovali přes elektronickou přihlášku. Toto nastavení naleznete na formuláři "Nastavení el. přihlášky" v záložce "Elektronická registrace".
 • Na formuláři "Elektronické přihlášky" v modulu "Zápisy do 1. ročníku" je nyní možnost jak zaevidovanou elektronickou přihlášku zneplatnit, tak fyzicky smazat z databáze. Obecně lze tedy v režimu nezpracovaných přihlášek přihlášku zneplatnit tlačítkem "Zneplatnit vybrané". V seznamu neplatných přihlášek pak lze využít tlačítka "Smazat vybrané", které danou elektronickou přihlášky fyzicky smaže.
 • Na školní matrice pro mateřské školy došlo ke skrytí některých údajů, které se v mateřské škole neevidují.
 • Nově formulář "Výpis knihovny" umožňuje žákům/studentům zobrazit pouze jejich výpůjčky a ne výpůjčky ostatních všech uživatelů.
 • Na formuláři „Ostatní moduly - Školní družina/klub - Příchody/odchody“ se při stisku tlačítka "Přidat záznam o nepřihlášeném žákovi/studentovi" nabízí nyní správně pouze aktivní žáci.
 • Nově je možné v číselníku druhů hodnocení nastavit nulovou váhu hodnocení.
 • Drobné úpravy aplikace s ohledem na generování QR kódů na přihlášku na Střední školy.
 • Optimalizace formuláře „Uzávěrka učitele“ při zapnuté procentuální docházce.
 • Drobné vizuální korekce některých formulářů a dialogů s ohledem na nový design.
 • Nová tisková sestava "Vzorová přihláška k zápisu (údaje z elektronické přihlášky)".
 • Aktualizace číselníku studijních oborů (RASO).

Změny k 27.11.2019

 • Aktualizace tiskových sestav pro přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole v denní formě vzdělávání pro školní rok 2019/2020 dle vzoru vydaného MŠMT 30.9.2019. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 2. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník
  5. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník
  6. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník
  7. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník
  8. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) -10. ročník
  9. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 2. ročník s údaji o zaevidované škole
  10. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník s údaji o zaevidované škole
  11. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník s údaji o zaevidované škole
  12. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník s údaji o zaevidované škole
  13. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník s údaji o zaevidované škole
  14. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník s údaji o zaevidované škole
  15. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník s údaji o zaevidované škole
  16. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) -10. ročník s údaji o zaevidované škole
 • Nasazena nová tisková sestava "Evidence odborného výcviku na pracovištích orgánů a organizací (se třídou a ČVTV)" - jedná se o variantu tiskové sestavy "Evidence odborného výcviku na pracovištích orgánů a organizací" vycházející ze SEVT 49 453 4, ve které bylo přidáno generování třídy a ČVTV.

Změny k 26.11.2019

 • Nová tisková sestava "Seznam předmětů a jejich vazba na centrální číselník předmětů" - tato sestava slouží ke kontrole nastavení vazby předmětů evidovaných v daném roce na dané škole na centrální číselník předmětů, který se používá při generování QR kódů pro přihlášku na stření školy a konzervatoře.

Změny k 15.11.2019 - nasazena nová distribuce K0719.0.0

 • Nově mohou základní školy tisknout přihlášky na střední školy včetně QR kódu a ulehčit tak zpracování přihlášek pro střední školy. Za tímto účelem vznikl nový formulář "Tisk přihlášek k dalšímu vzdělávání" v menu Výstupy – Přihlášky k dalšímu vzdělávání. V případě že škola používá evidenci přihlášek přímo na kartě žáka ve školní matrice na záložce "Další vzdělávání", lze vytisknout přihlášku danému žákovi přímo z této záložky tlačítkem "Tisk přihlášky". Bližší informace naleznete v tomto článku a jeho příloze.
 • Na formuláři "Plán práce" (menu Rozvrh a suplování - Školní akce) přibylo tlačítko pro generování tiskových sestav pro plán práce přímo z formuláře. Pro využití této funkce je nutné mít nakopírovány tiskové sestavy pro tisk plánu práce.
 • Aktualizace MŠMT číselníku RAPP (Podpůrná opatření) k 30.9.2019.
 • Nasazení nové verze komponent pro tiskové sestavy (verze 2019.4.1).
 • Nově se na formuláři "Zadávání suplování" (menu Rozvrh a suplování - Suplování) při zobrazení rozvrhů učitelů/tříd/místností a následném scrollování v rozvrhu směrem dolů fixuje (stále zobrazuje) hlavička s vyučovacími hodinami.
 • V případě, že uživatel na formuláři "Denní ve třídě" (Zápis do třídní knihy) volí druh absence u žáka/studenta, tak se mu ve výběrovém seznamu podbarvují jednotlivé druhy absencí příslušnými barvami.
 • Nově se při vstupu na formulář "Žáci/studenti" (menu Evidence osob - Školní matrika) zobrazuje ve filtru pouze pět nejčastějších položek filtru a až v případě, že chce uživatel vidět ostatní položky filtru, tak se kliknutím na odkaz "Zobrazit rozšířený filtr" zobrazí ostatní položky filtru. V případě, že má uživatel nastaven vlastní výchozí filtr, tak se mu samozřejmě stále zobrazuje jeho zvolený výchozí.
 • Na formuláři "Zadávání hodnocení" bylo sjednoceno řazení žáků/studentů dle následující schématu: 1) pořadí zobrazení třídy; 2) název třídy; 3) příjmení; 4) jméno; 5) ČVTV
 • Na formuláři pro zakládání uživatelského účtu se nyní při začátku psaní uživatelského jména automaticky vyčistí výchozí text "nový uživatel".
 • Pro modul GDPR byla na základě zákona č. 110/2019 Sb. (konkrétně §7) snížena věková hranice pro udělení souhlasů z 16 na 15 let.
 • Na formuláři "Tvorba rozvrhu" (menu Rozvrh a suplování - Rozvrh) byla, vedle tlačítka "Aktualizovat kalendář", odstraněna zadávací textová pole s datumem "od:" a "do:", která se nyní nově zobrazí až po kliknutí na tlačítko v novém dialogovém okně. Často se totiž stávalo, že si škola neuvědomila automatické přednastavení těchto polí a omylem si aktualizovala špatně rozvrh.
 • Oprava posunování hlavičky ve vizualizaci dat na formuláři "Export ze školní matriky pro MŠMT" v prohlížeči Internet Explorer 11.
 • Oprava zobrazování důvodu absence v tooltipu na rozvrhované hodině v kalendáři za specifických okolností.
 • Při exportu datových vět pro SIMS pro vysoké školy se nyní nově exportuje i e-mail studenta.
 • Oprava chybného generování duplicity v položce "Sociální stipendium" v SIMS pro vysoké školy.
 • Úprava generování exportu uchazečů pro vysoké školy (formulář "Export uchazečů pro MŠMT") tak, aby v případě, že je kód oboru delší než 8 znaků (nové číslování oborů pro vysoké školy), se neexportoval kód studijního oboru, ale pouze studijní program.
 • Byly aktualizovány tiskové sestavy s počty žáků/studentů, kde bylo doplněno řazení dle abecedy, tj. nejdříve se řadí dle pořadí zobrazení třídy a následně dle názvu třídy. Jedná se o tiskové sestavy "Počty žáků podle tříd", "Počty žáků podle tříd, ročníků a stupňů školy" a "Počty žáků podle tříd a ročníků".
 • Do tiskových sestav pro vysvědčení přibyly nové tiskové sestavy "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list B (1. pololetí, bianco)" a "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list B (2. pololetí, bianco)" dle nové vyhlášky č. 300/2018 Sb. Jejich nebianco varianty aktuálně nejsou k dispozici, jelikož není aktuálně vydavatel tiskopisů, který by je nabízel ve správné velikosti 210x280 mm.

Změny k 21.10.2019 - nasazena nová distribuce K0718.0.2

 • Nově lze při evidenci uchazečů v rámci modulu Přijímací řízení využít načtení údajů o uchazeči z QR kódu na přihlášce. Blíže viz článek zde.
 • Provedeny některé grafické úpravy v aplikaci na základě uživatelských podnětů - více ve článku zde.
 • Aktualizace číselníku adres (RUIAN) k 30. 9. 2019.
 • Aktualizace číselníků MŠMT k 30.8.2019 (jedná se o aktualizaci číselníků RASD a RAST).
 • Úprava mechanismu generování datových vět na MŠMT pro žáky/studenty plnících povinnou školní docházku dle § 38. Nyní se do datových vět zahrnují žáci/studenti s nastaveným plněním PŠD podle § 38 odst. 1, písm. a), b), c) i d) a s nastavením individuální výuky v zahraničí podle § 38 odst. 2 ŠZ.
 • Úprava našeptávače a validátoru adres na všech formulářích tak, aby toleroval mezeru zadanou v PSČ.
 • Na formuláři "Obecné suplování" byl odstraněn "velký" kalendář na levé straně formuláře (z důvodu zbytečně zabraného místa). Datum se nyní vybírá přímo na formulářích se zobrazenými rozvrhy přes jednořádkovou komponentou pro výběr data.
 • Na formulář "Import dat z IS CERTIS" v modulu "Maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria" byla přidána možnost hromadného označení/odznačení importovaných žáků/studentů kliknutím na záhlaví sloupce "Vybrat".
 • Na formuláři "Objednání průkazů ISIC, ITIC a ALIVE" (menu Výstupy - Export dat) pro volbu „Druh průkazu“ = „ALIVE Zaměstnanec“ se nyní nabízejí nejen učitelé, ale i zaměstnanci s ostatními kategoriemi (administrátor, vedoucí vychovatel, vychovatel, učitel zájmových útvarů apod.).
 • V dialogu pro výběr učebny u rozvrhovaného úvazku na formuláři "Tvorba rozvrhu" a "Úprava vygenerovaného rozvrhu" se již nezobrazují neaktivní učebny.
 • Úprava výběru dat na formuláři "Problémoví žáci/studenti" (menu Hodnocení - Statistiky a přehledy). Nyní se data na formuláři zobrazují bez ohledu na existenci rozvrhu.
 • Na formuláři "Zápis hodnocení" pro modul Maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria byla vypnuta povinnost zadání tématu absolventské práce pro organizace typu VOŠ.
 • Pro import dat ze šablon nebo DBF souborů do aplikace Škola OnLine byla povýšena verze Microsoft OLE DB driveru pro FoxPro z verze 4.0 na verzi 12.0.
 • Úprava způsobu komunikace s Národní knihovnou v modulu Knihovna. Nyní probíhá komunikace pouze v kódování UTF-8.
 • Na formulář "Import dat z aSc Rozvrhy" pro import rozvrhu z aplikace aSc Rozvrhy byla implementována kontrola úvazků bez studijní skupiny (třídy) a tyto úvazky se nyní již neimportují.
 • Opravy skloňování některých názvů obcí v číselníku obcí.
 • Oprava filtrování na formuláři "Správa třídní knihy". Pokud je vybrán nějaký předmět, tak se již nezobrazují záznamy bez zadaného předmětu.
 • Opraveno ukončování žáka/studenta ve třídě na formuláři "Složení třídy". Nyní lze žáka/studenta ukončit ke stejnému datu, ke kterému byl do třídy zařazen (pro situace, kdy byl žák/student na škole pouze 1 den).
 • Opraveno chybné vyhodnocování a ukládání hodnot do historie položek žáka/studenta v případě mezery na konci města nebo okresu.
 • Oprava exportu pole "Celkem" při exportu zřizovatelské sestavy "Počty žáků a tříd" (formulář pro zřizovatele) do MS Excel.
 • Optimalizace generování tiskových sestav a zrychlení přechodů mezi vygenerovanými stránkami v režimu HTML5.
 • Optimalizace načítání detailu hodnocení zobrazeného po kliknutí na ikonku "Z" v kalendáři učitele.

Změny k 17.10.2019

 • Aktualizace tiskových sestav pro přihlášku ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou pro školní rok 2019/2020 dle vzoru vydaného MŠMT 30.9.2019. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 4. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 5. ročník
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 6. ročník
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 7. ročník
  5. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 8. ročník
  6. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 9. ročník
  7. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 10. ročník
  8. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 4. ročník s údaji o škole
  9. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 5. ročník s údaji o škole
  10. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 6. ročník s údaji o škole
  11. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 7. ročník s údaji o škole
  12. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 8. ročník s údaji o škole
  13. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 9. ročník s údaji o škole
  14. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 10. ročník s údaji o škole

Změny k 5.9.2019

 • Aktualizace tiskových sestav s registrací do systému Škola OnLine. Jedná se o následující sestavy:
  1. Informace k registraci pro zákonné zástupce
  2. Informace k registraci pro žáky

Změny k 1.9.2019 - nasazena nová distribuce K0717.0.1

 • Aplikace Škola OnLine byla kompletně přepracována do nového modernějšího vzhledu. Bližší informace najdete ve článku zde nebo zde, kde naleznete i krátké seznámení novým vzhledem v PDF souboru
 • Aktualizace rejstříku škol dle stavu k 22. 8. 2019.
 • Aktualizace číselníku adres (RUIAN) k 31. 7. 2019.
 • Úprava načítání rozvrhu z aplikace Rozvrh Červený. Pokud je v načítaných datech předmět, místnost nebo budova s nezadaným názvem, tak se pro název použije hodnota ze zkratky.
 • Na formulář "Žáci/Studenti s nejv. absencí" se nyní žáci/studenti dotahují k chytrému datu (k aktuálnímu datu v případě aktuálního školního roku, k datu konce období v případě minulého školního roku a k datu začátku období v případě budoucího školního roku).
 • Na formuláři "Skupiny místností" (definice skupin místností pro import z aplikace Bakaláři Rozvrh hodin) byla přidána možnost definovat pořadí místností v rámci skupin.
 • Oprava načítání osobního e-mailu z historie k danému datu na formuláři "Objednání průkazů ISIC, ITIC a ALIVE".
 • Oprava načítání třídního učitele z budoucích školních let a oprava správného načítání cyklů ve specifických situacích v API rozhraní pro aplikaci Bakaláři Rozvrh hodin.

Změny k 1.7.2019 - nasazena nová distribuce K0715.4

 • Aplikace nyní nově umožňuje import rozvrhu z aplikace "Rozvrh hodin" od společnosti Bakaláři software s.r.o. (blíže viz článek zde).
 • Na formuláři "Tisk vysvědčení" přibylo tlačítko "Export vysvědčení do PDF", které umožňuje stáhnout a otevřít vygenerované vysvědčení rovnou v podobě PDF dokumentu bez nutnosti otevírání náhledu vysvědčení.
 • Aktualizace rejstříku škol k 20.6.2019.
 • Na formuláři "Evidence úrazů" byl změněn popisek pole "Sepsal:" na "Osoba vykonávající dohled v době úrazu:".
 • Na formulářích s výpisy hodnocení bylo opraveno chybné chování zobrazování čtvrtletního hodnocení v případě, kdy neexistovalo ani průběžné hodnocení ani uzávěrka.
 • Na formuláři "Evidence knih" bylo opraveno vyvolávání validací v případě výpůjčky exempláře. Zároveň bylo opraveno chybné vyvolávání validací při mazání datumů "Datum odpisu" a "Datum pořízení". Na formuláři "Výpis knihovny" pak bylo opraveno správné zobrazování hodnoty ve sloupci "Datum půjčení".
 • Byla vystavena nová verze aplikace aSc Rozvrhy pro propojení se Školou OnLine (verze 2020.8.5).
 • Nasazení nové verze komponent pro tiskové sestavy (verze 2019.2.3).
 • Nové API rozhraní pro import rozvrhu z aplikace "Rozvrh hodin" od společnosti Bakaláři software s.r.o.
 • Úprava generování QR kódu pro ZŠ Speciální.
 • Oprava mazání tříd na formuláři "Třídy" - pokud nyní třída neobsahuje žádné žáky/studenty, tak se automaticky maže nastavení pro tisk vysvědčení pro danou třídu.
 • Oprava generování prázdnin v případě, že škola nepoužívá rozvrh nebo nemá převeden číselník vyučovacích hodin.
 • Oprava nápočtu suplovaných hodin v případě spojovaných hodin na formuláři "Výpis suplování učitele".
 • Oprava zobrazování "Podmíněného vyloučení" na formuláři "Zpráva třídního učitele".

Změny k 22.6.2019

 • Aktualizace tiskových sestav s vysvědčeními pro střední školy dle novelizované vyhlášky č. 3/2015 Sb. vyhláškou č. 300/2018 Sb.:
  • Aktualizované tiskové sestavy:
   1. "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů - pouze do 31.10.2020" - Přejmenování sestavy. Jedná se o původní sestavu "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů" dle vyhlášky č. 3/2015 Sb., která již neodpovídá její novele v rámci vyhlášky č. 300/2018 Sb. a lze tedy tisknout pouze do 31.10.2020.
   2. "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů (bianco)" - aktualizace tiskové sestavy a jejího popisu dle vyhlášky č. 300/2018 Sb.
   3. "Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole nebo konzervatoři - do 18 předmětů(bianco)" - Přejmenování z původního názvu "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 předmětů (získání stupně vzdělání)(bianco)" a její aktualizace, aby byla v souladu s vyhláškou č. 300/2018 Sb.
   Nové tiskové sestavy:
   1. "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů" - nová tisková sestava dle vyhlášky č. 300/2018 Sb., původní stejně nazvaná sestava byla přejmenována (v jejím názvu přibylo " - pouze do 31.10.2020").

Změny k 21.6.2019

 • Aktualizace a nové tiskové sestavy s vysvědčeními o dosažení stupně vzdělání pro základní školy dle novelizované vyhlášky č. 3/2015 Sb (vyhláškou č. 300/2018 Sb.):
  • Aktualizované tiskové sestavy:
   1. "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A (klasifikace)" - změna názvu a úprava popisu dle vyhlášky č. 300/2018
   2. "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A (klasifikace) (bianco)" - změna názvu a úprava popisu dle vyhlášky č. 300/2018
   3. "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A (klasifikace) (bianco) - polské" - změna názvu a úprava popisu dle vyhlášky č. 300/2018
   4. "Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální - list A (2. pololetí)" - pouze zkrácení názvu
   5. "Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální - list A (2. pololetí, bianco)" - pouze zkrácení názvu
   6. "Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální - list A+1xB (2. pololetí, bianco)" - pouze zkrácení názvu
   7. "Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální - list A+2xB (2. pololetí, bianco)" - pouze zkrácení názvu
   Nové tiskové sestavy:
   1. "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A (slovní hodnocení) (2. pololetí, bianco)"
   2. "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A+1xB (slovní hodnocení) (2. pololetí, bianco)"
   3. "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A+2xB (slovní hodnocení) (2. pololetí, bianco)"

Změny k 19.6.2019

 • Aktualizace a nové tiskové sestavy pro závěrečné zkoušky středních škol dle novelizované vyhlášky č. 3/2015 Sb (vyhláškou č. 300/2018 Sb.):
  • Aktualizované tiskové sestavy:
   1. "Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání) (bianco)" - aktualizace dle vyhlášky č. 300/2018
   2. "Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - dvouleté obory (bianco)" - aktualizace dle vyhlášky č. 300/2018
   3. "Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - tříleté obory (bianco)" - aktualizace dle vyhlášky č. 300/2018
   4. "Výuční list - dvouleté obory (bianco) - aktualizace dle vyhlášky č. 300/2018
   5. "Výuční list - tříleté obory (bianco) - aktualizace dle vyhlášky č. 300/2018
   6. "Výuční list - dvouleté obory - pouze do 31.10.2020" - přejmenování a aktualizace popisu (přidání textu "pouze do 31.10.2010" do názvu sestavy, jelikož dle vyhlášky č. 300/2018 Sb. nelze tisknout po tomto datu)
   7. "Výuční list - tříleté obory - pouze do 31.10.2020" - přejmenování a aktualizace popisu (přidání textu "pouze do 31.10.2010" do názvu sestavy, jelikož dle vyhlášky č. 300/2018 Sb. nelze tisknout po tomto datu)
   Nové tiskové sestavy:
   1. "Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)"
   2. "Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - dvouleté obory"
   3. "Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - tříleté obory"
   4. "Výuční list - dvouleté obory"
   5. "Výuční list - tříleté obory"

Změny k 18.6.2019

 • Pro základní školy speciální byly nasazeny tyto nové tiskové sestavy dle novelizované vyhlášky č. 3/2015 Sb (vyhláškou č. 300/2018 Sb.):
  1. Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální - list A (2. pololetí)
  2. Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální - list A (2. pololetí, bianco)
  3. Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální - list A+1xB (2. pololetí, bianco)
  4. Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální - list A+2xB (2. pololetí, bianco)

Změny k 30.4.2019

 • Nová tisková sestava "Klasifikace žáka ve čtvrtletí se slovním hodnocením" pro výpis čtvrtletního hodnocení, která tiskne i slovní hodnocení. Naleznete ji ve složce "Hodnocení - Čtvrtletní hodnocení".

Změny k 1.4.2019 - nasazena nová distribuce K0714.0.1

 • Do modulu "Přijímací řízení" byl implementován mechanismus definice kritérií hodnocení (vzorců), který umožňuje škole definici vlastních kritérií pro přijímání žáků/studentů. Více informací se dozvíte zde. Zároveň byla vytvořena nová tisková sestava "Výsledky přijímacího řízení dle zadaných kritérií", která následně zobrazuje výsledky přijímacího řízení dle zadaných kritérií.
 • Na veřejných stránkách školy (PublicWeb) vznikl nový formulář "Změny v rozvrhu tříd". Naleznete ho v menu "Výuka". Formulář je možno volat i s parametry "datum" (pro přednastavení daného data), "rezim" (pro nastavení režimu "iframe" v případě vložení do webových stránek školy) a parametrem "speed" (pro nastavení rychlosti scrollingu dlouhého výpisu). Příklad volání formuláře s parametry: KWE016_ZmenyRozvrhuTrid.aspx?datum=2019-01-04&rezim=iframe&speed=5000
 • Pro modul "Propojení s externími systémy" vznikl nový formulář "Uvolnění z výuky" (menu Třídní kniha - Zadávání absence), pomocí kterého lze evidovat uvolnění žáků/studentů z výuky. Evidované záznamy o uvolnění se pak načítají do docházkového systému.
 • Nasazení nové verze komponent pro tiskové sestavy (verze 2019.2.1).
 • Nový formulář "Změna místnosti hodiny" pro rychlé řešení výměny místnosti/učebny u dané rozvrhové hodiny. Naleznete ho v menu Rozvrh a suplování - Suplování.
 • Úprava formuláře "Komisionální zkoušky" tak, aby i v případě, že se jedná o druh "Doplnění hodnocení" zobrazoval předchozí hodnocení.
 • Na formuláři "Evidence uchazečů" v modulu Přijímací řízení se po stisku tlačítka "Export všech údajů" nyní exportuje i část obce adresy zákonného zástupce.
 • Oprava detekce chyby "Chybně vyplněná položka KOD_ZAH (Kód zahájení docházky do ZŠ) nebo ODHL (Předchozí vzdělávání žáka). Zkontrolujte, zda se nejedná o přestup." Pokud je zadán kód zahájení vzdělávání "Zahájení souběžného vzdělávání (střídavá péče)" v exportu školní matriky.
 • Oprava uživatelsky nepřívětivého psaní datumů v prohlížeči Internet Explorer 11.
 • Oprava testování duplicity při vkládání elektronické přihlášky do modulu "Zápis do 1. ročníku". Nyní se ignorují již smazané elektronické přihlášky.
 • Oprava plnění výběrových seznamů na formuláři "Absence zdrojů" po kliknutí na tlačítko "Uložit a nový podobný" nebo na tlačítko "Uložit a nový".
 • Nová tisková sestava "Seznam zákonných zástupců s datovými schránkami" a "Seznam uchazečů s kontakty zákonných zástupců a datovými schránkami" pro tisk datových schránek zákonných zástupců dětí z modulu "Zápis do 1. ročníku".
 • Aktualizace tiskových sestav "Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (prázdný)", "Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z elektronické přihlášky)" a "Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z evidence uchazečů)" - přidáno pole s datovou schránkou + oprava pozice e-mailu zákonného zástupce.
 • Nová tisková sestava "Seznam zákonných zástupců uchazečů s datovými schránkami" pro tisk datových schránek zákonných zástupců uchazečů z modulu "Přijímací řízení".

Změny k 21.3.2019

 • Nová tisková sestava "Seznam žáků ubytovaných na internátu" - Zobrazí žáky/studenty ubytované na internátu, tj. ty, kteří mají nastaven příznak "Ubytován na internátu" ve školní matrice. Sestavu naleznete ve složce "Administrace - Školní matrika".

Změny ke 14.3.2019

 • Ve složce "Výuka - Výukové zdroje" vznikly nové tiskové sestavy s velikostmi příloh výukových zdrojů:
  1. Velikost příloh výukových zdrojů dle učitelů
  2. Velikost příloh výukových zdrojů dle učitelů - podrobný rozpis všech příloh
 • Nová tisková sestava "Poštovní podací arch pro přijímací řízení", která generuje poštovní podací arch pro uchazeče evidované v modulu Přijímací řízení. Sestavu naleznete ve složce "Ostatní evidence - Přijímací řízení".
 • Oprava tiskové sestavy "Seznam žáků ve skupinách" a úprav řazení v sestavě.

Změny k 11.3.2019

 • Aktualizovány následující tiskové sestavy:
  1. Přehled absence žáků pro školní jídelnu - Sestava se nyní vypisuje po jednotlivých třídách. Název třídy se rovněž zobrazuje v nadpisu každé stránky.
  2. Katalogový list ZŠ - Přidání kódu zahájení/ukončení vzdělávání v tabulce se záznamy o pohybu žáka.
  3. Katalogový list SŠ - Přidání kódu zahájení/ukončení vzdělávání v tabulce se záznamy o pohybu žáka a přidání nové sekce se záznamy o maturitních/závěrečných zkouškách.
  4. Katalogový list VOŠ - Přidání kódu zahájení/ukončení vzdělávání v tabulce se záznamy o pohybu studenta a přidání nové sekce se záznamy o absolutoriu.

Změny k 8.3.2019

 • Aktualizace tiskové sestavy "Poznámky v třídní knize" - přejmenování sestavy na "Poznámky žáků v třídní knize", rozšíření popisu sestavy a způsobu jejího generování

Změny k 5.3.2019

 • Aktualizovány následující tiskové sestavy:
  1. Výuční list - dvouleté obory
  2. Výuční list - dvouleté obory (bianco)
  3. Výuční list - tříleté obory
  4. Výuční list - tříleté obory (bianco)
  5. SEVT 49 863 5 - Výuční list
  6. SEVT 49 863 5 - Výuční list (bianco)
  7. Diplom absolventa vyšší odborné školy
  8. Diplom absolventa vyšší odborné školy (bianco)
  9. SEVT 49 865 5 - Diplom absolventa vyšší odborné školy
  10. SEVT 49 865 5 - Diplom absolventa vyšší odborné školy (bianco)
  11. Diplom absolventa konzervatoře (bianco)
  12. SEVT 49 869 5 - Diplom absolventa konzervatoře (bianco)

Změny k 1.3.2019 - nasazena nová distribuce K0713.0.1

 • Přednastavení prázdnin pro kalendářní rok 2020.
 • Přidány nové lokalizace pro anglický jazyk.
 • Upraven formulář "Zpráva třídního učitele" tak, aby do sekce "Žáci podle prospěchu" nezahrnoval žáky, kteří jsou alespoň z jednoho předmětu nehodnoceni nebo neklasifikováni.
 • Úprava způsobu generování tiskových sestav z komponenty pro generování tiskových sestav (ikonka s tiskárnou), aby nedocházelo k vyskakování hlášky o blokování vyskakovacího okna prohlížeče.
 • Na formuláři "Výpis suplování" se nyní nově i v režimu pro žáky/studenty zobrazuje vždy příznak "změny v dozorech", kterým lze řídit zobrazení/skrytí sekce "Změny v dozorech".
 • Na formulář "Evidence uchazečů" v modulu "Přijímací řízení" byly do exportu přes tlačítko "Export všech údajů" přidány další hodnoty (druh prvního zdravotního postižení, druh dalšího zdravotního postižení, příznak souběžné postižení více vadami, stupeň podpůrných opatření, příznak cizinec, příznak Zkrácené studium a příznak ZL - Opětovně uplatněný).
 • Na formulář "Výsledky testu" v modulu "Výukové zdroje" přibylo tlačítko s tiskárnou pro možnost generování tiskových sestav s výsledky testů.
 • Na veřejných stránkách školy (PublicWeb) se nyní nezobrazují formuláře, pokud škola daný modul nevyužívá.
 • Na veřejných stránkách školy (PublicWeb) se na formuláři "Vyučující" nyní zobrazují nejen učitelé, ale i učitelé praxe, učitele zájmových útvarů a vedoucí pracovníci.
 • Rozšíření webových služeb pro propojení s externími systémy o novou metodu předávající informaci o začátku a konci výuky žáka/studenta.
 • Oprava tisku "Sumáře absence žáků třídy" v tisku třídní knihy. Nyní se správně generuje 1. týden až od 3.9.2019.
 • Oprava navigace tlačítka "Zpět" na formuláři "Poznámky v třídní knize" při volání ze zápisu do třídní knihy. Zároveň se v případě volání ze zápisu do třídní knihy na daném žákovi/studentovi tento žák/student automaticky přednastavuje.

Změny k 21.2.2019

 • Nová tisková sestava "Přehled absence žáků pro školní jídelnu" - Vypisuje absence žáků/studentů ve třídě pro školní jídelnu v daném časovém období. Zobrazuje počet hodin absencí daného žáka/studenta a celkový počet hodin žáka/studenta podle rozvrhu. Naleznete ji ve složce "Docházka a třídní kniha".

Změny k 11.2.2019

 • Nové tiskové sestavy s výpisy výsledků testů z modulu Výukové zdroje. Jedná se o následující sestavy ve složce "Výuka - Výukové zdroje":
  1. Výsledky testu
  2. Výsledky testu včetně dílčích spuštění

Změny k 8.2.2019

 • Nové tiskové sestavy s výpisy suplování dozorů. Jedná se o následující sestavy ve složce "Rozvrh a suplování":
  1. Výpis suplování dozorů
  2. Výpis suplování pro učitele včetně suplování dozorů (na výšku)
  3. Výpis suplování pro učitele včetně suplování dozorů (na šířku)
  4. Výpis suplování pro žáky včetně suplování dozorů (na výšku)
  5. Výpis suplování pro žáky včetně suplování dozorů (na šířku)

Změny k 4.2.2019

 • Nové tiskové sestavy s přihláškami ke vzdělávání pro šestiletá gymnázia. Jedná se o následující dvě sestavy:":
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 2. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 2. ročník s údaji o zaevidované škole

Změny k 1.2.2019 - nasazena nová distribuce K0712.0.1

 • Nový formulář "Propojení s externími systémy" (menu Správa aplikace - Nastavení) pro nastavení propojení s externími systémy (např. docházkovými, stravovacími apod.). Zde se dočtete postup, jak nastavit příslušné parametry a heslo pro propojení s Vašimi externími systémy.
 • Na formulář "Doporučení pro vzdělávání" byla zapracována kontrola existence podpůrného opatření, uživatel je tak v případě nezadání podpůrného opatření u doporučení upozorněn, zdali se skutečně jedná o doporučení bez podpůrného opatření.
 • Na kartu žáka/studenta (formulář "Žáci/studenti") byla zapracována kontrola vkládání duplicitního žáka/studenta. Kontrola probíhá na základě buď shody pouze příjmení a jména, nebo na základě shody příjmení, jména a rodného čísla. Pokud je duplicitní žák/student nalezen, uživatel je upozorněn v podobě popup dialogu o tom, že stejný žák/student již existuje a má možnost se na něj přepnout.
 • Nový parametr aplikace s názvem "Zobrazovat průběžné hodnocení". Tento parametr umožňuje nastavení omezení zobrazení průběžného hodnocení v menu "Hodnocení - Výpisy hodnocení". Implicitní je hodnota parametru "Všem učitelům", kdy je hodnocení zobrazeno všem učitelům. V případě nastavení hodnoty "Vyučujícím" je hodnocení zobrazeno pouze vyučujícím daných předmětů dle úvazků. V případě nastavené hodnoty "Vyučujícím předmětu a třídním/zástupcům třídních učitelů" je hodnocení zobrazeno vyučujícím daných předmětů dle úvazků a zároveň třídním/zástupcům třídních učitelů dané třídy.
 • Na formulář pro zápis do třídní knihy (Denní ve třídě) přibylo tlačítko "Předvyplnit dle tematického plánu", které v případě používání tematických plánů slouží k automatickému vyplnění probíraného učiva dle vyučovací hodiny zadané u daného tématu v tematickém plánu.
 • Na formuláři "Úložiště výukových zdrojů" v modulu "Výukové zdroje" přibylo tlačítko "Přidělit vybrané výukové zdroje", které umožňuje přidělit více výukových zdrojů z jedné složky najednou. Zároveň přibyla možnost vložit v detailu výukového zdroje více souborů z jedné složky v rámci jednoho výběru.
 • Optimalizace vykreslování výuky a dozorů v kalendáři tak, aby se zobrazovaly ve stejné řádce.
 • Realizace nových kontrol a validací na formuláři "Export ze školní matriky pro MŠMT".
 • Aktualizace dat rejstříku škol dle stavu k 3.1.2019.
 • Povýšení interního HTML editoru z verze 4.9.2 na verzi 4.11.1.
 • Nová verze komponent pro tiskové sestavy (povýšení na verzi 2019.1.1).
 • Byla provedena úprava parametru "Rozlišení docházky pro školu, školní družinu" pro docházkové systémy. Parametr nyní nabývá hodnot "Škola", "Školní družina" a "Škola a školní družina". Škola si tak nově může určit, zdali používá docházkový systém pouze pro školu, pouze pro školní družinu nebo pro obojí. V případě hodnoty "Škola a školní družina" jsou záznamy příchodů a odchodů rozlišovány podle jednotlivých docházkových terminálů (mohou být přiřazeny škole nebo školní družině).
 • Ze systému Škola OnLine byla odstraněna ikona "Administrativní události", kterou nahrazují "Životní situace".
 • Na formuláři "Hodnocení - Výpisy hodnocení - Průběžné hodnocení" pro žáky/studenty a zákonné zástupce se nyní zobrazuje vždy i slovní hodnocení v podobě nového sloupce "Slovní hodnocení".
 • Na formulářích s přijatými a odeslanými zprávami je nyní možno přímo v seznamu mazat zprávy tlačítkem "Smazat označené".
 • Na formulář "Evidence ročníkových vysvědčení" byla vložena komponenta "Pouze aktivní k datu", která umožňuje lépe omezovat aktivní žáky/studenty ve třídě.
 • Na formulář "Přehled studenta" pro vysoké školy přibyla záložka "Závazky studenta vůči škole", která zobrazuje stejný obsah jako stejnojmenný formulář pro studenty v modulu Platby.
 • Formulář "Vyučující" v PublicWeb (veřejné stránky) nyní provádí kódování e-mailů vyučujících.
 • Opravena editace hodnocení úkolu při editaci na mobilním zařízení.
 • Optimalizace načítání dat na formuláři "Poznámky v třídní knize".
 • Optimalizace detekce nepřečtených zpráv. Nyní se detekce nedělá s každým zobrazením stránky, ale pouze v daném časovém intervalu.

Změny k 28.1.2019

 • Úprava tiskové sestavy "Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) - polský" - Přidání vypisování známek a celkového hodnocení v polštině.

Změny k 7.1.2019

 • Nová tisková sestava "Seznam žáků ve třídách s uživatelským jménem" - zobrazí seznam žáků/studentů ve třídě s jejich uživatelskými jmény. Naleznete ji ve složce "Administrace - Školní matrika".

Změny k 14.12.2018

 • Úprava tiskové sestavy "Plán práce po měsících" - Oprava zobrazování časů ve sloupci "Čas" a úprava zobrazování zkratky v případě, že není vyplněna.

Změny k 4.12.2018

 • Aktualizace tiskové sestavy "Potvrzení o studiu" - V případě, že není zadána trvalá adresa, tak se generuje adresa kontaktní. Zároveň byla do adresy zahrnuta i část obce.

Změny k 1.12.2018 - nasazena nová distribuce K0711.0.1

 • Proběhlo spojení formulářů "Kalendář" a "Životní situace" do jednoho výchozího formuláře.
 • Na formuláři "Informace k předmětům" pro učitele se nyní u polí "Anotace", "Osnova předmětu", "Povinná literatura", "Doporučená literatura" a "Požadavky na předmět" zobrazuje HTML editor, který umožňuje vkládání formátovaného textu nebo i tabulek. Na formuláři "Informace k předmětu" pro žáky/studenty se pak tato pole zobrazují formátované jako HTML. Navíc se na tomto formuláři skrývají daná pole v případě, že nejsou zadána (jsou prázdná).
 • V modulu "Přijímací řízení" přibylo na formuláři "Údaje z přihlášky" tlačítko "Kopírovat údaje z oboru/kola" pro možnost kopírování nastavení údajů z přihlášky z jiného kola nebo oboru. Stejně tak na formuláři "Skladba přijímacího řízení" přibylo tlačítko "Kopírovat přij. zkoušky z oboru/kola" pro možnost kopírování nastavení skladby přijímacího řízení z jiného kola nebo oboru.
 • Nová verze komponent pro tiskové sestavy (povýšení na verzi 2018.3.5).
 • Aktualizace číselníku SIMS_STUD_PROG pro vysoké školy.
 • Oprava exportu dat do MS Excel na formuláři "Obecná událost" na záložce "Žáci/studenti".

Změny k 14.11.2018

 • Nová tisková sestava "Seznam žáků v oddělení školní družiny/školního klubu" - zobrazí seznam účastníků v jednotlivých oddělení školní družiny nebo školního klubu.
 • Nová tisková sestava "Počty žáků podle oddělení školní družiny/školního klubu" - zobrazí počty účastníků v jednotlivých odděleních včetně počtu žáků a dívek.

Změny k 1.11.2018 - nasazena nová distribuce K0710.0.1

 • Aktualizace výkazu Z 2-01 o školní družině - školním klubu (menu Výstupy - Výkazy - Výkaz Z2-01 o školní družině).
 • Aktualizace číselníku RAUD (u položky s kódem "J" se mění text z "Ukončení docházky v kmenové škole žáka plnícího PŠD podle § 38 ŠZ v zahraničí" na "Ukončení evidence žáka plnícího PŠD podle § 38 ŠZ v zahraničí kmenovou školou").
 • Aktualizace číselníku SIMS_UKONCENI_NEW pro vysoké školy (přidání kódů 11, 12, 13).
 • Na formuláři "Upravit předměty na Vysvědčení" přibyl příznak "pouze aktivní k datu" pro zobrazování i ukončených nebo přerušených žáků/studentů.
 • Drobné úpravy nového formuláře pro zadávání hodnocení, který je volaný ze Životních událostí.
 • Úprava hlášky na formuláři "Úložiště výukových zdrojů" v případě mazání výukového zdroje, který je obsažen v jiném školním roce.
 • Oprava výběru dat aktivních doporučení na formuláři "Doporučení pro vzdělávání" při souběhu více doporučení.
 • Odstraněno chybné zobrazování hlášky "Chyba: Není nastaveno období pro zápis kroužků. Kontaktujte prosím školu." na formuláři "Odchody žáků ze školní družiny" pro zákonné zástupce v modulu "Školní družina/školní klub".
 • Opraven pád formuláře "Přehled akcí" pro zákonné zástupce v modulu "Zápis na školní akce" v případě přepínání mezi různými dětmi.
 • Úprava způsobu omezování dat na formuláři "Úprava hodnocení".
 • Oprava zobrazování informací pro zákonné zástupce na formuláři "Výpis pohledávek/závazků studenta" v modulu "Platby" v případě, kdy má zákonný zástupce více dětí.
 • Na formuláři "Předměty" pro úpravu předmětů vyučujícími na vysoké škole bylo zabráněno možnosti vzniku duplicitního předmětu v případě použití více záložek.
 • Optimalizace načítání dat o žákovi/studentovi na formuláři "Nové hodnocení".
 • Optimalizace formuláře "Export ze školní matriky pro MŠMT".
 • Optimalizace načítání dat na formuláři "Export z matriky studentů pro SIMS" pro vysoké školy.

Změny k 23.10.2018

 • Vytvořena nová tisková sestava "Přehled absence žáků ve třídě pro daný den (požární poplach)" pro tisk absence žáků ve třídách pro vybraný den. Sestava je využívána při požárním poplachu. Naleznete ji ve složce "Docházka a třídní kniha".
 • Vytvořena nová tisková sestava "Přehled aktuálně platných doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami" pro tisk pouze aktuálních platných doporučení pro vzdělávání žáka/studenta zaevidovaných na formuláři ""Doporučení pro vzdělávání". Tato sestava je další variantou k již existující tiskové sestavě "Přehled aktuálně poskytovaných podpůrných opatření".
 • Vytvořeny nové tiskové sestavy pro tisk adresních štítků z různých evidencí. Jedná se o tiskové sestavy "Adresní štítky - učitel", "Adresní štítky - žák/student", "Adresní štítky - zákonný zástupce žáka/studenta" a "Adresní štítky - zákonný zástupce uchazeče z přijímacího řízení".
 • Vytvořeny nové tiskové sestavy pro tisk obálek různých formátů. Jedná se o tiskové sestavy "Dopisní obálka C5 (229x162) - učitel", "Dopisní obálka C6 (162x114) - učitel", "Dopisní obálka DL (110x220) - učitel", "Dopisní obálka C5 (229x162) - žák/student", "Dopisní obálka C6 (162x114) - žák/student", "Dopisní obálka DL (110x220) - žák/student", "Dopisní obálka C5 (229x162) - zákonný zástupce žáka/studenta", "Dopisní obálka C6 (162x114) - zákonný zástupce žáka/studenta", "Dopisní obálka DL (110x220) - zákonný zástupce žáka/studenta", "Dopisní obálka C5 (229x162) - zákonný zástupce uchazeče z přijímacího řízení", "Dopisní obálka C6 (162x114) - zákonný zástupce uchazeče z přijímacího řízení" a "Dopisní obálka DL (110x220) - zákonný zástupce uchazeče z přijímacího řízení".

Změny k 12.10.2018

 • Aktualizovány tiskové sestavy se zdravotním postižením - stávající sestavy "Seznam žáků se zdravotním postižením", "Seznam žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním", "Seznam žáků se zdravotním postižením, příznakem Více vad a příznakem IVP", "Seznam žáků ve třídách se zdravotním postižením", "Seznam žáků ve třídách se zdravotním postižením, příznakem Více vad a příznakem IVP" byly přejmenovány a byl u nich upraven popis, aby bylo vidět, že je lze generovat pouze do 31.8.2018 a byly vytvořeny nové tiskové sestavy "Seznam žáků se zdravotním postižením (z doporučení pro vzdělávání)" a "Seznam žáků ve třídách se zdravotním postižením (z doporučení pro vzdělávání)", které umožňují vypisovat zdravotní postižení na základě zaevidovaného doporučení pro vzdělávání (z identifikátoru znevýhodnění).

Změny k 11.10.2018

 • Úprava generování změnového exportu podpůrných opatření (R 44-99) - nově se dle legislativy vždy generuje PRVNI_REDIAG s hodnotou "0".

Změny k 1.10.2018 - nasazena nová distribuce K0709.0.1

 • V aplikaci přibyla možnost při tvorbě rozvrhu používat barvy pro jednotlivé učitele, třídy nebo předměty. Tato funkce se aktivuje novým parametrem "Používat podbarvení hodin při tvorbě rozvrhu". Po aktivaci tohoto parametru je možno v číselníku předmětů, číselníku tříd a v evidenci učitelů definovat novou hodnotu s názvem "Barva pro tvorbu rozvrhu". Na tvorbě rozvrhu se pak následně zobrazí přepínač "Nastavit barvu lístečků podle" s přepínači "učitele", "předmětu" a "třídy", který rozhoduje o tom, odkud se bude načítat barva pro zobrazení rozvrhu na tvorbě rozvrhu.
 • Aktualizace číselníku RASD (Způsob plnění školní docházky na ZŠ) - nově se využívá kód 30 i pro střední školy.
 • Aktualizace číselníku nadání - kompletní změna hodnot v číselníku.
 • Aktualizace číselníku RAIP - ukončení platností kódů 2, 3, 4 k 31.8.2018.
 • Aktualizace číselníku adres (RUIAN) k 10.9.2018.
 • Aktualizace výkazu S 1-01 o mateřské škole dle aktuální legislativy MŠMT.
 • V modulu Výukové zdroje bylo opraveno mazání složky, která obsahuje výukové zdroje v jiném školním roce. Nyní se zobrazuje odpovídající chybové hlášení.
 • Oprava filtrování na formuláři "Udělené souhlasy" v modulu GDPR.
 • Úprava šířek sloupců na novém formuláři pro úpravu hodnocení z důvodu lepší přehlednosti.
 • Na formuláři "Zadávání suplování" byla ošetřena možnost kliknout vícekrát na tlačítko "Uložit" a zabránit tak možnosti vzniku duplicitních dat.
 • Na formuláři "Import dat z aSc Rozvrhy" bylo vylepšeno hlídání "vadných" úvazků, které nemají přidělenu třídu nebo vyučujícího (nebyly správně propárovány).
 • Pro vysoké školy vnikl pro vyučující v modulu E-learning nový formulář "Zápis hodnocení zápočtů a zkoušek", pomocí kterého mohou výsledky testů propsat rovnou do zápočtů nebo zkoušek.
 • Úprava tiskové sestavy "Třídní kniha pro MŠ" - změna generování pro starší školní roky (třída se generuje vždy) + drobné vizuální korekce první stránky třídní knihy.

Změny k 31.8.2018 - nasazena nová distribuce K0708.0.4

 • Nový vzhled symbolizující sloučení aplikací Škola OnLine a dm Software (ukázku vzhledu můžete vidět zde).
 • Implementace nového rozcestníku aplikace, tzv. "Životní situace" (blíže viz zde).
 • Legislativní změny v generování datových vět na MŠMT (Položky POSTIZ1, VICE_VAD v anonymizovaném souboru "a" již nejsou povinné. Položka OBOR v souboru podpůrných opatření "b" již není povinná Do souboru o podpůrných opatřeních "b" byla doplněna zatím nepovinná položka ID_ZNEV. Do položky PLAT_KON v souboru "b" nelze opisovat datum navrhovaného ukončení poskytování PO z doporučení ŠPZ, ale uvádět reálné datum ukončení poskytování PO, tj. datum v položce PLAT_KON v souboru "b" nesmí být větší než RDAT.).
 • Na základě změny legislativy došlo na formulářích "Školní matrika" (karta žáka, záložka "Zdravotní postižení/omezení a nadání žáka"), "Evidence uchazečů" (záložka "Zdravotní postižení" jak v modulu Zápis do 1. ročníku, tak v modulu Přijímací řízení) k odebrání položek "Druh prvního zdravotního postižení", "Druh dalšího zdravotního postižení" a "Souběžné postižení více vadami". Tyto číselníky byly MŠMT zrušeny a zdravotní postižení se nyní bere pouze z identifikátoru zaevidovaného u doporučení pro vzdělávání. Následně byl upraven i mechanismus exportu datových vět pro MŠMT.
 • Úprava číselníku RAFZ (Financování žáka/studenta) dle aktuální legislativy - snížení počtu rozlišení financování ze 6 na 2 hodnoty.
 • Aktualizace rejstříku škol k 22.8.2018.
 • Aktualizace číselníku RASO (studijní obory).
 • Z aplikace byl kompletně odstraněn zastaralý HTML editor (FCKEditor) a kompletně nahrazen novým HTML editorem (CKEditor).
 • Na formuláři "Tisk ročníkových vysvědčení" se ve výběrovém seznamu "Třída:" nyní nově nabízejí i třídy, kde je daný učitel zástupcem třídního učitele.
 • Na formuláři "Úložiště výukových zdrojů" v menu Výuka - Výukové zdroje přibylo nové tlačítko "Kopírovat vybraný výukový zdroj" pro možnost vytvoření kopie výukového zdroje a to včetně všech příloh a případného testu.
 • V evidenci souhlasů v modulu GDPR se nyní dlouhé texty zalamují.
 • Oprava zobrazování poznámky v tooltipu na rozvrhové hodině v kalendáři v případě více tříd v úvazku (již se nezobrazují zbytečné středníky).
 • Na formuláři "Předměty" bylo opraveno vypisování hlášky o úspěchu při uložení záznamu.
 • Vznikl nový výpisový formulář "Výsledky testů žáka/studenta", který zobrazuje dosažené výsledky z testů žákovi nebo studentovi (pro žáky ZŠ, SŠ, KON a VOŠ je formulář dostupný v menu Výuka - Výukové zdroje a pro studenty VŠ v menu Hodnocení - Modul E-learning).
 • Oprava validátoru na formuláři pro přidělování dotazníků slovního hodnocení žáků.
 • Pro vysoké školy byla přidána možnost přidělit výukový zdroj studentům přihlášeným na daném zkušebním termínu.
 • Na formuláři "Rozvrhové akce" pro vysoké školy bylo zjednodušeno vícenásobné přiřazování studijního plánu k dané rozvrhové akci.
 • Na formuláři "Přidělování předpisů plateb" v modulu Platby pro vysoké školy přibyla možnost nastavení slevy z předepsané částky pouze pro první platbu (dosud je možno jen pro všechny platby) a volba pro automatické zjišťování data zápisu studenta do studia a následné použití pro nastavování počátku přidělení předpisu.
 • Úprava tiskové sestavy "Protokol o komisionální zkoušce" - oprava jiných výsledných hodnocení než známek ("nedostavil se" apod.), přidání záložek se jmény studentů a přidání titulů u členů komise.
 • Nasazena nová tisková sestava "Evidence odborného výcviku na pracovištích orgánů a organizací" - Jedná se o bianco variantu vytvořenou na základě tiskopisu SEVT 49 453 4.

Změny k 28.6.2018 - nasazena nová distribuce K0707.0.1

 • Škola OnLine nově podporuje import dat z aplikace Rozvrh 6 (autor RNDr. Ľubomír Červený). K aktivaci této funkce musíte nastavit parametr "Použít rozvrh cerveny.sk" na hodnotu "Ano". Bližší informace naleznete zde.
 • Nový modul GDPR pro elektronickou evidenci souhlasů se zpracováním osobních údajů žáků, zákonných zástupců nebo zaměstnanců. Bližší informace se dočtete v nápovědě zde.
 • Nově umožňuje Škola OnLine evidenci snímačů docházkového systému (formulář Správa aplikace - Docházkový systém - Evidence snímačů). Škola nyní může evidovat více snímačů a přitom rozlišit, které jsou pro školu, a které pro školní družinu. Za tímto účelem vznikl i nový aplikační parametr "Rozlišení docházky pro školu, školní družinu". V případě nastavení parametru na hodnotu "ANO" se při evidenci příchodů/odchodů z docházkového systému rozlišují záznamy podle jednotlivých docházkových terminálů, které mohou být přiřazeny škole nebo školní družině. Zároveň na formuláři "Příchody/odchody" v modulu "Školní družina/klub" přibylo tlačítko "Přednastavit příchody/odchody z docházkového systému", které umožní přednastavit příchody dle záznamů z docházkového systému.
 • Úpravy aplikace s ohledem na změnu v číselníku finančních nároků podpůrných opatření (MSMT_FINANCNI_NAROKY).
 • Úprava chování vyhledávacího pole na formuláře "Tiskové sestavy". Nyní stačí po vepsání textu do vyhledávacího pole stisknout klávesu Enter, aby se vyhledávání automaticky spustilo.
 • Úpravy generování QR kódu pro ZŠ, aby v případě, že se v daném pololetí u daného předmětu jedná o slovní hodnocení generoval místo znaku "-" znak "S".
 • Úprava chování aplikace pro stravovací systém: Pokud je parametr "Zprostředkovatel webové služby" nastavený na hodnotu "WEB", pak vstup na formulář "Stravovací systém" provede otevření okna se stránkou uvedenou v parametru "URL stravovacího systému".
 • Oprava stylování odkazů v aplikaci.
 • Oprava na formuláři "Odeslané zprávy" (menu Komunikace - Statistiky a přehledy) - odstraněno ořezávání e-mailu pouze na 20 znaků.
 • Oprava pozice QR kódu na tiskových sestavách s výučními listy a diplomy absolventa VOŠ a konzervatoře, tak aby nedocházelo k ořezávání u písmene "Q".
 • Oprava pádu formuláře "Tisk ročníkových vysvědčení" v případě, že byl uložen uživatel s délkou uživatelského jména nad 30 znaků.
 • Optimalizaci načítání seznamu studentů na formuláři "Školní matrika" v případě výběru třídy přes komponentu s názvy tříd.

Změny k 25.6.2018

 • Nové varianty tiskových sestav pro ZŠ: "ZŠ - list B (1. pololetí, bianco) - 2 listy B" a "ZŠ - list B (2. pololetí, bianco) - 2 listy B"

Změny k 19.6.2018

 • Nová tisková sestava "Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole (bianco) - polské" - jedná se o novou variantu vysvědčení pro polské školy.
 • Úprava tiskové sestaby "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - do 18 předmětů (získání stupně vzdělání)(bianco)" - předělání na rozměr 210x280

Změny k 13.6.2018

 • Nová tisková sestava "ZŠ klasifikace - list A 20 (bianco) - polské" - jedná se o novou variantu vysvědčení pro polské školy.

Změny k 12.6.2018

 • Aktualizace tiskových sestav "Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole" a "Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole (bianco)" - změněn způsob zobrazování sériového čísla. Nyní se v případě zaevidování série a čísla tiskopisu tiskne v doložce o získání stupně vzdělání věta "Série a číslo vysvědčení: ABxxxx" (vhodné pro školy, které používají vlastní způsob generování sériového čísla vysvědčení a číslo generují před tiskem vysvědčení). Pokud není sériové číslo zaevidováno, pak se tato věta netiskne (vhodné pro školy, které používají sériové číslo uvedené na tiskopisu a evidují ho až po vytištění vysvědčení).

Změny k 6.6.2018

 • Nové verze tiskových sestav "ZŠ klasifikace - list A 10 (bianco)" a "Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole (bianco)" - přidán přepínač pro styl písma s hodnotami "tiskací" a "psací". Navíc u tiskové sestavy "Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole (bianco)" upraveno generování EQF 1 pro žáky se základy vzdělání (ZŠ Speciální).
 • Aktualizace tiskové sestavy "Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři (bianco)" - opraveno generování známky "dostatečně" v sekci "závěrečnou komisionální zkoušku..." a upraven tvar generování známek z "výborně" na "výborným", "velmi dobře" na "velmi dobrým" apod.

Změny k 1.6.2018 - nasazena nová distribuce K0706.0.2

 • Nový parametr aplikace s názvem "Zobrazit výpis rozvrhu učitele v Žákovské" v kategorii parametrů "Žákovská" nyní umožňuje aktivovat nový formulář s výpisem rozvrhu učitele pro zákonné zástupce a žáky/studenty. Zákonní zástupci a žáci/studenti najdou tento formulář v menu "Výuka - Informace k výuce - Výpis rozvrhu vyučujících". Formulář má dva režimy zobrazení informací: a) zjednodušený - zobrazuje se pouze text "Výuka"; b) kompletní - zobrazují se detailní informace o výuce včetně předmětu a místnosti.
 • V obecném mechanismu importu dat (menu "Správa aplikace - Import dat") přibyla pro variantu "XLS_01 - ZŠ" nová šablona s názvem "Zápis". Tato šablona umožňuje importovat uchazeče do modulu "Zápis do 1. ročníku" a to včetně výsledků zápisu.
 • V případě, že škola nemá nastaven ve vlastnostech organizace e-mail pro komunikaci, tak se zprávy typu zapomenuté heslo odesílají z e-mailu "noreply@skolaonline.cz" (problém nepříchodu e-mailu s resetem hesla na některých doménách jako např. yahoo.com).
 • Oprava načítání rozvrhů do aSc Rozvrhy v případě uživatelského jména, které obsahuje diakritiku.
 • Vizuální úprava odkazů "Přidat/ubrat/změnit žáky/studenty" a "Nový žák/student" na detailu formuláře "Zákonní zástupci". Odkazy byly předělány na tlačítka.
 • Zapracováno skrývání tlačítka "Navrhnout sestavu" na detailu tiskové sestavy v případě, že uživatel nemá přístupný formulář pro návrh tiskové sestavy.
 • Optimalizace výběru dat na formuláři "Hodnocení vybrané třídy".
 • Nová složka "GDPR" v tiskových sestavách a nová tisková sestava "Vzor Souhlasu se zpracováním osobních údajů".
 • Oprava "Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři (bianco)" - přidání textu uznání.
 • Nová tisková sestava "Katalogový list VOŠ".

Změny k 25.5.2018

 • Upraveny tiskové sestavy "Rozhodnutí o nepřijetí", "Rozhodnutí o přijetí" a "Rozhodnutí o odkladu" z modulu "Zápis do 1. ročníků" tak, aby v adrese školy nově zobrazovaly i část školy.

Změny k 23.5.2018

 • Nová verze tiskové sestavy "ZŠ klasifikace - list A 20 (bianco)" - přidán přepínač pro styl písma s hodnotami "tiskací" a "psací".

Změny k 21.5.2018

 • Zpřístupněny nové formuláře "Oprávněné osoby" a "Souhlasy k přístupu do dat školy" v menu "Správa aplikace - Zákaznická podpora" pro evidenci oprávněných osob a evidenci souhlasů k přístupu k datům školy s ohledem na GDPR.

Změny k 15.5.2018

 • Zpřístupněn nový formulář pro tisk vysvědčení (bližší informace naleznete v tomto článku)

Změny k 1.5.2018 - nasazena nová distribuce K0705.0.2

 • Formulář "Absence zdrojů" nyní umožnuje hromadné zadávání absencí. V rámci jednoho záznamu můžete tak zadat absenci více zdrojům najednou.
 • Formulář "Import dat z IS CERTIS" v modulu "Maturitní a závěrečné zkoušky" nyní nově umožňuje hromadné nastavování data konání maturitní zkoušky a série a čísla tiskopisu v průběhu importu.
 • Na fromuláři "Vlastnosti organizace" (menu Správa aplikace - Nastavení) lze nyní nově definovat zadat část obce jak u adresy školy, tak adres školských zařízení. Zároveň byly provedeny drobné vizuální úpravy tohoto formuláře.
 • Změny v registračních podmínkách žáků/studentů a zákonných zástupců s ohledem na GDPR.
 • Pro vysoké školy byl změněn způsob odečítání poukázek za opravnou část státní závěrečné zkoušky.
 • Nadefinovány prázdniny pro kalendářní rok 2019.
 • Aktualizace rejstříku škol dle stavu k 16.4.2018.
 • Aktualizace číselníku RUIAN.
 • Na čtvrtletním hodnocení byl opraven způsob návrhu hodnocení v případě škol, které používají procenta.
 • Oprava načítání číselníku RAZN na formuláři "Doporučení pro vzdělávání". Nyní se číselník načítá ne k aktuálnímu datu, ale k datu vystavení doporučení.
 • Oprava pádu výpisu hodnocení v předmětu v případě, že byla stejná témata, která se lišila pouze prázdnými znaky na konci nebo na začátku názvu tématu.
 • Oprava přístupu žáka/studenta k výukovému materiálu, který je omezen časem, v případě přístupu přes ikonku z kalendáře.
 • Oprava zobrazování hodnoty ve sloupci "Předmět" na výpisu třídní knihy u školních akcí různého typu. Nyní se sloupec "Předmět", v případě školní akce, nechává prázdný.
 • Optimalizace funkce pro výpočet odpadlých hodin
 • Nasazena nová verze komponent pro tiskové sestavy.
 • Úprava tiskové sestavy "Karta žáka" - nastavení řazení tisku zákonných zástupců dle abecedy; přehození "Příjmení a jméno" za "Jméno a příjmení" u zákonného zástupce; přednastavení filtru na jméno a příjemní žáka.
 • Do tiskové sestavy "Potvrzení o studiu" přidán parametr pro generování s názvem "Možnosti generování", kterým lze říci, zdali se bude generovat datum narození i rodné číslo nebo jen datum narození nebo ani jedno. Ve výchozím stavu se generuje pouze datum narození a rodné číslo ne.
 • Nahrazení původní tiskové sestavy "Seznam žáků s přerušeným vzděláváním" následujícími dvěma: "Seznam žáků s přerušeným vzděláváním v daném školním roce" a "Seznam žáků s aktuálně přerušeným vzděláváním".
 • Oprava tiskových sestav "Výpis suplování pro žáky (na výšku)" a "Výpis suplování pro žáky (na šířku)" v případě, kdy se generuje výpis přes vícero dní.
 • Úprava tiskové sestavy "Seznam žáků ve třídách s jejich trvalým bydlištěm" - do adresy přidána část obce a opraveno generování pouze aktuálního třídního.
 • Úprava všech tiskových sestav s přihláškami ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a s přihláškami ke vzdělávání pro denní formu - zavedeno slučování stejně nazvaných povinných a volitelných předmětů do jednoho řádku.
 • Úprava tiskových sestav "Plán práce v daném období" a "Plán práce po měsících" - oprava řazení (nejdříve podle roku a až pak podle měsíce) a drobné vizuální úpravy.
 • Úprava tiskové sestavy "Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři (bianco)" - úprava tiskopisu do formátu 210 x 280 mm (A4) resp. 280 x 420 mm (A3) dle vyhlášky č. 3/2015 Sb.
 • Úprava tiskových sestav "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - do 18 povinných předmětů (bianco)" a "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - do 30 povinných předmětů (bianco)" - odstranění doložky, které již dle vyhlášky č. 3/2015 Sb. není třeba.
 • Úprava tiskových sestav "Katalogový list ZŠ" a "Katalogový list SŠ" - oprava zobrazování komisionálních zkoušek pro stavy "nehodnocen", "neklasifikován", "uvolněn", "uznáno", "hodnocen slovně", "nedostavil se" a "omluven"; přidání důvodu konání komisionální zkoušky a přejmenování sekce "Komisionální zkoušky" na "Opravné, komisionální zkoušky a doplnění hodnocení".
 • Opravy tiskových sestav "Rozhodnutí o přijetí", "Rozhodnutí o odkladu" a "Rozhodnutí o nepřijetí" pro modul "Zápis do 1. ročníků" - oprava možnosti editace pole s rozhodujícím institutem pro odvolání.
 • Úprava tiskových sestav "Rozhodnutí o nepřijetí" a "Rozhodnutí o nepřijetí (pro tisk z evidence uchazečů)" pro modul "Přijímací řízení" - úprava sekce odůvodnění, aby vypisoval jiný text pro kódy 20, 21 a pro kód 22.
 • Oprava všech tiskových sestav s výučním listem a sestav s diplomy pro VOŠ a konzervatoře - oprava editace názvu školy v 6. pádě.

Změny k 29.3.2018 - nasazena nová distribuce K0704.0.2

 • Aktualizace výkazu S 53-01 o zahájení povinné školní docházky v základní škole.
 • Aktualizace výkazu S 5-01 o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.
 • Aktualizace číselníků RAPP a RAZN dle aktuálně platné legislativy.
 • Na formuláři Evidence uchazečů v modulu Zápis do 1. ročníku přibyl nový příznak "Spádovost uchazeče", kterým lze vyznačit, že uchazeč je ze spádového obvodu.
 • Na formuláři s ukončování žáků/studentů se nyní načítání číselníku kódů ukončení řídí zadaným datem ukončení.
 • Oprava překlepu v nadpisu vygenerovaného rozvrhu s názvem "Přehled rozvrhů tříd" na formuláři s tiskem rozvrhů.
 • Úprava formuláře "Hromadný tisk studentů", který se volá při kliknutí na tlačítko "Hromadný tisk" z formuláře "Výpis hodnocení žáka" - nyní se automaticky přednastavuje třída a žáci/studenti z předcházejícího formuláře.
 • Oprava načítání předmětů na formuláři "Průběžné hodnocení" pro zákonné zástupce, který v případě přepínání mezi jednotlivými dětmi špatně aktualizoval hodnoty ve výběrovém seznamu "Předmět".
 • Úprava a optimalizace načítání stylů pro stránky s generováním tiskových sestav.
 • Na formuláři "Spojení hodin" se nyní při spojování hodin a vyhodnocení volnosti učitele bere v potaz i zadaná absence učitele. Zároveň se vyučující, kteří jsou vyučujícími spojovaných hodin, nezobrazují červeně, pokud mají volno.
 • Oprava chyby na formuláři "Zadávání suplování" v případě nezaškrtnutého příznaku "Inteligentní nabízení učitelů a místností" a řešení více stejných vyučovacích hodin nad sebou (u další stejné vyučovací hodiny nedošlo k rozbalení výběrového seznamu s učitelem).
 • Opraveno ukládání procent na čtvrtletním hodnocení.
 • Optimalizace formuláře pro výběr Tématu z Tematického plánu na formuláři se zápisem do třídní knihy.
 • Optimalizace načítání formuláře "Evidence absolventských prací".
 • Zamezení duplicitnímu načítání stylů a metatagů na některých stránkách.
 • Opravena detekce suplování typu "Spojení" při zadání absence učitele.
 • Podrobnější logování akcí v mobilní aplikaci.
 • Zavedení městských částí a našeptávače adres na formuláře pro evidenci přijímacího řízení na vysoké škole (formuláře Elektronická přihláška a Evidence uchazečů).
 • Na formulář "Bakalářská/diplomová práce" pro studenty vysokých škol byla zapracována kontrola nahrání práce až po semestru následujícím po datu schválení práce.
 • Na formuláři "Závazky/pohledávky studenta" pro studenty vysokých škol bylo opraveno zobrazování studijního čísla.

Změny k 7.3.2018:

 • Nové tiskové sestavy pro modul Přijímací řízení s počty uchazečů dle předchozí školy. Jedná se o následující sestavy:
  1. Počty uchazečů dle předchozí školy
  2. Počty uchazečů dle předchozí školy po oborech

Změny k 1.3.2018 - nasazena nová distribuce K0703.0.1

 • Zapracovány legislativní změny na formuláři "Evidence uchazečů" v modulu "Přijímací řízení" pro střední školy, zejména s ohledem na změnu číselníku pro přiznané uzpůsobení podmínek. Na formuláři "Údaje z přihlášky" přibyla možnost definovat externí identifikátor pro IS CERTIS (známka z matematiky/známka z českého jazyka) pro účely exportu. Na formulář "Export/import údajů CERMAT" byly zapracovány aktuální změny v předávaném souboru pro CERMAT. Více se lze dočíst zde.
 • Na formulářích "Elektronická přihláška", "Elektronické přihlášky" a "Evidence uchazečů" v modulu "Zápis do 1. ročníku" pro základní školy byla přidána k adresám položka "Městská část/obvod", kterou našeptávač adres automaticky doplňuje, a která se používá pro výkazy.
 • Na formuláři "Evidence uchazečů" v modulu "Přijímací řízení" pro stření školy byla přidána k adresám položka "Městská část/obvod", kterou našeptávač adres automaticky doplňuje, a která se používá pro výkazy.
 • Soubory vygenerované na formuláři "Změnový export podpůrných opatření (R 44-99)" lze nyní rovnou stáhnout pomocí tlačítka "Stáhnout soubor".
 • Formulář pro výběr oboru na formuláři "Obory vzdělání" lze nyní vyvolat v novém prázdném školním roce bez nutnosti vygenerování kalendáře organizace.
 • Oprava stylování formulářů při obecném tisku formuláře (tisk přes ikonu s tiskárnou v pravém horním rohu formuláře).
 • Oprava nemožnosti měnit typ školy/zařízení na formuláři "Vlastnosti organizace".
 • Oprava načítání státu bydliště zákonného zástupce na formuláři "Zákonní zástupci" s ohledem na platnost v číselníku RAST (Číselník států). Pokud je nyní zadána již neplatná hodnota, zobrazí se za hodnotou text "(neplatná hodnota)".
 • Oprava detekce již naplánovaného hodnocení při zápisu nového plánovaného hodnocení přes formulář "Nové hodnocení".
 • Optimalizace výběrů dat o žácích/studentech bez třídy na formuláři pro přidávání žáků/studentů do třídy.
 • Nová tisková sestava "Seznam žáků dle státního občanství".

Změny ke 4.2.2018 - nasazena nová distribuce K0702.0.1

 • Aktualizace rejstříku škol a číselníku AKDT (Druhy a typy škol a školských zařízení).
 • Soubory vygenerované na formuláři "Export ze školní matriky pro MŠMT" lze nyní rovnou stáhnout pomocí tlačítka "Stáhnout soubor".
 • Na formuláři "Výběr vzoru vysvědčení" přibyla možnost filtrování dle druhu školy.
 • Aktualizace anglické lokalizace.
 • Úprava formuláře "Evidence úrazů" - Přidána možnost zadat pole "Úraz ovlivněn jinou osobou" bez nutnosti zaškrtnutí příznaku "Vyhotoven záznam o úrazu".
 • Zvětšena velikost vyhledávacího pole v modulu Tiskové sestavy z 30 na 50 znaků.
 • Oprava validátorů na uzávěrce třídního učitele pro pole "Celkové slovní hodnocení: (pro slovní hodnocení)" a "Pochvaly a jiná ocenění:".
 • Oprava způsobu zjišťování volnosti učeben na formuláři Spojení hodin - nyní pracuje i se suplujícími hodinami.
 • Oprava načítání informací o příchodech a odchodech z docházkového systému na formuláři "Denní ve třídě" pro vyhodnocení absencí žáků/studentů na rozvrhové události za specifické situace.
 • Optimalizace načítání formuláře "Evidence absolventských prací" pro VOŠ.
 • Na kartě studenta pro vysoké školy byla zvětšena velikost pole "Studijní číslo" na 10 znaků.
 • Oprava chyby při mazání výuky předmětu na formuláři "Naplněnost předmětu" pro vysoké školy v případě, kdy je zde více stejných e-mailů.
 • Optimalizace výběru dat na formuláři "Přidělení předpisu" v modulu Platby pro vysoké školy.
 • Úprava tiskové sestavy "Kniha úrazů" - Oprava generování sloupce "Byl úraz ošetřen? Kým?". Nyní se do tohoto sloupce generuje pouze obsah pole "Zdravotní zařízení, kde byl úraz ošetřen" z formuláře Evidence úrazů.
 • Nová tisková sestava "Seznam žáků s vyznamenáním".
 • Nová tisková sestava "Seznam žáků dle splněného počtu let povinné školní docházky".
 • Změna způsobu řazení v tiskových sestavách s přihláškami na SŠ s údaji o zaevidované škole (nejdříve dle pořadí zájmu, pak dle zadaného termínu)

Změny k 15.1.2018:

 • Aktualizace a úpravy tiskových sestav s e-maily a telefony zákonných zástupců a žáků a doplnění nových variant pro malotřídky:
  1. Přejmenování stávající sestavy "Seznam žáků s e-mailovými adresami zákonných zástupců" na "Seznam žáků s e-mailovými adresami zákonných zástupců (zákonní zástupci v jedné řádce)"
  2. Nová sestava "Seznam žáků s e-mailovými adresami zákonných zástupců", která generuje zákonné zástupce pod sebe
  3. Nová sestava "Seznam žáků s e-mailovými adresami zákonných zástupců po ročnících", která generuje zákonné zástupce pod sebe a navíc po ročnících
  4. Aktualizace sestavy "Seznam žáků s telefony a e-mailovými adresami zákonných zástupců"
  5. Nová sestava "Seznam žáků s telefony a e-mailovými adresami zákonných zástupců po ročnících", která generuje zákonné zástupce pod sebe a navíc po ročnících
  6. Přejmenování stávající sestavy "Seznam žáků s telefony na zákonné zástupce" na "Seznam žáků s telefony na zákonné zástupce (zákonní zástupci v jedné řádce)"
  7. Nová sestava "Seznam žáků s telefony na zákonné zástupce", která generuje zákonné zástupce pod sebe
  8. Nová sestava "Seznam žáků s telefony na zákonné zástupce po ročnících", která generuje zákonné zástupce pod sebe a navíc po ročnících
  9. Přejmenování stávající sestavy "Seznam žáků ve třídách s e-mailovými adresami zákonných zástupců" na "Seznam žáků ve třídách s e-mailovými adresami zákonných zástupců (zákonní zástupci v jedné řádce)"
  10. Nová sestava "Seznam žáků ve třídách s e-mailovými adresami zákonných zástupců", která generuje zákonné zástupce pod sebe
  11. Aktualizace sestavy "Seznam žáků ve třídách s kontakty zákonných zástupců"
  12. Aktualizace sestavy "Seznam žáků ve třídách s kontakty zákonných zástupců po ročnících"
  13. Přejmenování stávající sestavy "Seznam žáků ve třídách s telefony zákonných zástupců" na "Seznam žáků ve třídách s telefony zákonných zástupců (zákonní zástupci v jedné řádce)"
  14. Nová sestava "Seznam žáků ve třídách s telefony zákonných zástupců", která generuje zákonné zástupce pod sebe, tudíž nedochází k přetékání
  15. Aktualizace sestavy "Seznam žáků ve třídách s telefony a e-mailovými adresami zákonných zástupců"
  16. Aktualizace sestavy "Seznam žáků s jejich telefony"
  17. Nová sestava "Seznam žáků s jejich telefony po ročnících" pro malotřídky
  18. Nová sestava "Seznam žáků s jejich e-mailovými adresami"
  19. Nová sestava "Seznam žáků s jejich e-mailovými adresami po ročnících" pro malotřídky

Změny k 12.1.2018:

 • Nová tisková sestava "Seznam žáků dle splněného počtu let povinné školní docházky"
 • Nová tisková sestava "Seznam žáků s vyznamenáním"

Změny k 11.1.2018:

 • Úprava tiskové sestavy "Kniha úrazů" - Oprava generování sloupce "Byl úraz ošetřen? Kým?". Nyní se do tohoto sloupce generuje pouze obsah pole "Zdravotní zařízení, kde byl úraz ošetřen" z formuláře Evidence úrazů.
 • Aktualizovány následující tiskové sestavy s přihláškami ke vzdělávání ve střední škole (denní forma) dle tiskopisů vydaných MŠMT dne 1.9.2017:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník s údaji o zaevidované škole
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník s údaji o zaevidované škole
  5. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník
  6. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník s údaji o zaevidované škole
  7. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník
  8. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník s údaji o zaevidované škole
  9. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník
  10. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník s údaji o zaevidované škole
  11. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník
  12. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník s údaji o zaevidované škole
  13. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 10. ročník
  14. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 10. ročník s údaji o zaevidované škole

Změny ke 3.1.2018 - nasazena nová distribuce K0701.0.0

 • Aktualizace nabízených tiskopisů na formuláři "Výběr vzoru ročníkového vysvědčení" dle aktuálně platné legislativy a rozšíření o tiskopisy pro střední školy.
 • Tlačítko "Export všech údajů" na formuláři "Evidence uchazečů" v rámci modulu Přijímací řízení nyní exportuje i datum narození zákonného zástupce.
 • Optimalizace načítání počtu žáků/studentů na formuláři "Třídy".

Změny v aplikaci před rokem 2018...

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad