Vývoj a novinky

Portál Proškoly.cz se stále vyvíjí. Jeho tým aktivně naslouchá potřebám škol, průběžně doplňuje a aktualizuje testové otázky, formuláře i pracovní listy. Každý rok přidáváme také alespoň jednu novou oblast.

Přehled vývoje portálu Proškoly.cz:

2019/2020

Fake news - Politické minimum

Nová oblast, která rozšiřuje nabídku testů a pracovních listů v novém projektu Fake news.

Jednotlivá témata jsou zpracována tak, aby zábavnou formou vedla žáky 8. a 9. ročníků základních škol a studenty škol středních k zamyšlení nad obsahem mediálních sdělení s politickou tématikou, ověřování informací v nich a posuzování jejich pravdivosti.

Fake news

Unikátní projekt pro všechny typy základních i středních škol, který zábavnou a hravou formou učí žáky rozpoznat fakta od dezinformací. Jedná se o jedinečný soubor pracovní listů a on-line testů doplněný nezaměnitelným grafickým zpracováním a podrobným průvodcem celou oblastí (Metodikou).

Fake news (pracovní listy)

Jde o stěžejní část nového projektu, která je zpracovaná ve dvou formátech: Word (umožňuje úpravu dle potřeb učitelů) a PDF (připraveno k okamžitému vytištění). V pracovních listech je zpracováno 7 samostatných oblastí - Základní pojmy 1 a 2, Pravda nebo lež, Historie, Internetový svět, Svět a příroda, Zdravý životní styl a Kdo? Co? Komu? Jak? Proč? (metodická koncepce 5 klíčových otázek sloužící k ověřování informací v mediálních sděleních).

Fake news (testy)

On-line testy nabízí školám možnost rozvíjet u žáků schopnost kritického pohledu nejen na mediální sdělení prostřednictvím počítače, tabletu či chytrého telefonu. Jejich rozdělení odpovídá rozdělení pracovních listů.

Matematika - doplnění testů

 • Převody jednotek
 • Základní početní operace (promíchané příklady)
 • Obvod a obsah - výpočty (čtverec a obdélník)

Čtenářská gramotnost

 • Doplnění nových procvičovacích textů

Tisk testů

 • Plošné testy nanečisto
 • Čtenářská gramotnost - procvičování

2018/2019

Specifické poruchy učení

Oblast testů Specifické poruchy učení je ucelený soubor rozšiřujících materiálů pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení, který je možné využít také k předcházení vzniku těchto poruch.

SPU - pracovní listy

Pracovní listy pro žáky se specifickými poruchami učení (a nejen pro ně) doplňují testovou oblast Specifické poruchy učení.

Zabezpečení dat v souladu s GDPR

Zpracovatelská smlouva

2017/2018

Finanční gramotnost

Testy finanční gramotnosti jsou zaměřeny na porozumění financím a jejich praktické využití v různých životních situacích.

2016/2017

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Testy se věnují všem oblastem v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem - první pomoc, mimořádné události, terorismus atd.

2015/2016

Matematika

Pro žáky 1. stupně ZŠ a jejich učitelky jsou připraveny procvičování základních matematických úloh.

Klima školy - učitelé

Dotazník Klima školy pro učitele je koncipován obdobně jako Klima školy pro žáky a Klima školy pro rodiče, pouze otázky jsou přizpůsobeny učitelům.

2014/2015

Dopravní výchova

Zejména žákům 1. stupně jsou určeny testy pro ověřování a zdokonalování znalosti dopravních značek, pravidel silničního provozu i řešení dopravních situací.

Pravopis - český jazyk

Procvičování základních pravopisných jevů z českého jazyka.

Němčina

Testy z německého jazyka zaměřené na procvičování základní slovní zásoby - v nabídce je cca 20 tematických okruhů, pro každý okruh lze využít 3 druhy testů.

Odhalení rizikových oblastí

Dotazník určený pro školní metodiky prevence, kteří mají v náplni své činnosti provádění orientačního šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování.

2013/2014

Škola na dlani

Šikovný kompaktní webový komunikátor mezi školou, žáky a rodiči vyvinutý učiteli.

Spuštění pro slovenské školy:

 • Testy pro nejmenší
 • Testy dětských schopností
 • Paměťové testy

2012/2013

Čtenářská gramotnost

Jednorázový diagnostický test zaměřený na porozumění kratším textům a sada procvičovacích textů doplněných o úlohy zjišťující také posouzení obsahu a formy textu, či vytvoření interpretace.

Angličtina pro nejmenší

Použitá slovní zásoba je vždy doplněna názorným obrázkem a je namluvena rodilým mluvčím.

Formuláře pro školy a rodiče

Spuštění pro slovenské školy:

 • Test volby povolání
 • Angličtina pro nejmenší

2011/2012

Klima třídy

Dotazník Klima třídy je určen pro třídní učitele a výchovné poradce jako nástroj diagnostiky skupin žáků formou sociometrického šetření.

Klima školy - žáci

Dotazník Klima školy je určen jako užitečný nástroj pro ředitele škol. Jeho využitím získají rychlý vhled do celé škály oblastí působení školy (prostředí, kvalita výuky, lidé, …) očima těch, kterých se týká nejvíce, tedy samotných žáků.

Klima školy - rodiče

Dotazník Klima školy pro rodiče je koncipován obdobně jako Klima školy pro žáky, pouze otázky jsou přizpůsobeny jiné skupině respondentů – rodičům.

Plošné testy nanečisto

2010/2011

Paměťové testy

Paměťové testy zjišťují schopnost zapamatovat si, uchovat a vybavit si informace. Testy obsahují různé typy úkolů, které prověřují paměť z několika hledisek.

2009/2010

Testy pro nejmenší

Testy uzpůsobeny žákům v předškolním věku či nejmladším školákům. Testují základní logiku, znalosti a zobecňování. Testy jsou doplněny o zvukový doprovod, nevyžadují tedy dovednost čtení.

2008/2009

Testy dětských schopností

Testy rozumových schopností se skládají ze 6 oblastí: verbální inteligence, logická inteligence, numerická inteligence, vnímání, geometrická logika, prostorová představivost.

2007/2008

Test volby povolání

Dotazník volby povolání je určen žákům základních a středních škol starším 13 let, kteří stojí před rozhodováním o své další studijní a profesní dráze. Test zohledňuje jak schopnosti a vlohy žáka, tak jeho zájmy a představy o budoucím uplatnění.

2006/2007

IQ testy na CD