Klima třídy

Dotazník Klima třídy je určen pro třídní učitele a výchovné poradce jako nástroj diagnostiky skupin žáků formou sociometrického šetření. Výsledky těchto dotazníků mohou napomoci včasnému odhalení sociopatogenních jevů, které se běžným pozorováním špatně rozkrývají.

Dotazník je zaměřen na zjišťování úrovně jednotlivých složek třídního klimatu (pocit bezpečí, přátelství, spolupráce,…), umožňuje vhled do vzájemného hodnocení spolužáků, jejich kamarádských i nepřátelských vazeb a nabízí přehled o sociálních rolích (statutech) jednotlivých žáků ve třídě.

Ukázka výsledků dotazníku

Náhled testu Náhled testu Náhled testu