U vybran tdy se zobraz: fotografie tdy, rozvrh hodin, jmna vyuujcch ve td, jmno tdnho uitele, monost zanechat vzkaz tdnmu uiteli

Zpt na vodn