VII.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina   7.hodina 8.hodina

tda

800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330   1400-1445 1450-1535
Pondl j M Aj F VkZ Tvd      
ter Tvh j M D Z Hv   Pd/Ph Pd/Ph
Steda Tvd P Aj Nj Vv Vv      
tvrtek F M j D Tvh   Inf  
Ptek M Aj P j Nj VkO      

 

 

Pedmt   Vyuujc
esk jazyk j Dorotoviov Markta
Anglick jazyk Aj Dorotoviov Markta
Nmeck jazyk Nj Kbov Vladimra
Matematika M evk Martin
Djepis D Dorotoviov Markta
Vchova k obanstv VkO Dorotoviov Markta
Vchova ke zdrav VkZ Beneov Radmila
Zempis Z Kovakov Helena
Prodopis P Beneov Radmila
Fyzika F Pulkert Ji
Hudebn vchova Hv Lev Hana
Vtvarn vchova Vv varcov Eva
Praktick innosti P Beneov Radmila, evk Martin
Tlesn vchova Tv tpn Vojtch, evk Martin
Informatika Inf Pulkert Ji

 

                           Tdn uitel:  Mgr. Dorotoviov Markta

                           Kmenov tda VII t. v pzem nov budovy (uebna eskho jazyka)

    

Pokud chcete zanechat vzkaz tdnmu uiteli ( omluven ka, dohodnut schzky, ... ) nebo jinmu uiteli,
kliknte zde 

 

Vybrat jinou tdu        Zpt na vodn