V.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina

tda

800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330
Pondl j M Hv Tv A A
ter M j M Aj j  
Steda j M j Tv Os  
tvrtek j M j Aj Os  
Ptek Os Os Aj PsP    

 

Vysvtlivky Vyuujc
j esk jazyk varcov Eva
Aj Anglick jazyk Kostrounov Nikola
M Matematika varcov Eva
Os Objevuji svt Beneov Radmila, tpn Vojtch
Hv Hudebn vchova Lev Hana
A Atelir varcov Eva
Tv Tlesn vchova Tma Ji
PsP Prce s potaem Pulkert Ji

 

                           Tdn uitel:  Mgr. varcov Eva

                           Kmenov tda V. t. v pzem star budovy

    Pokud chcete zanechat vzkaz tdnmu uiteli ( omluven ka, dohodnut schzky, ... ) nebo jinmu uiteli,
kliknte zde 

 

Vybrat jinou tdu        Zpt na vodn