ci 7. tdy se zapojili do projektu s nzvem Mlde pro udriteln ivot kter byl podpoen z programu Erasmus. Cel projekt podporuje Stedisko ekologick vchovy SEVER.

Nejprve se ci setkali s lektorem a zabvali se ivotem naeho msta. Spolen hledali hezk, ale i okliv msta ve svm okol. Pak tato msta navtvili a vyfotografovali. Z fotografi vytvoili prezentaci, kterou pedstavili na spolenm setkn s vedenm Msta.

SETKN S VEDENM MSTA

V rmci projektu Mlde pro udriteln rozvoj si ci 7. tdy pipravili prezentaci mapujc hezk, ale i okliv msta v na obci. Jednm z kol bylo seznmit s touto prezentac i veden obce. Proto jsme podali pana starostu o schzku. Ta se uskutenila 7. prosince 2017 v mstn knihovn. ci pedstavili panu starostovi svou prezentaci a pak nsledovala debata, na n pan Picka objasnil km stanovisko Mstskho adu v Hranicch k jednotlivm problmm. Domnvm se, e setkn bylo velmi pnosn, jeliko si ci uvdomili, e vechno nejde tak rychle, jak si pedstavuj, e ve stoj opravdu hodn penz a tak sil, e jednn bvaj asov nron.

R. Beneov, EVVO koordintorka

 

VBR MSTA A PLN PRAC

Pak bylo poteba vybrat si jedno msto, kter meme vylepit. Spolen jsme vybrali Husv park. Tento park vysadili v roce 2014 nai ci za pispn Nadace Partnerstv. Bylo vysazeno celkem 14 lip. Park je hezk, ale chyb mu keov patro, a to jsme se rozhodli vylepit. Nejprve jsme vytvoili nvrhy a plnky vsadby. Pak bylo nutn vybrat vhodn druhy ke, cibulovin a tak laviek, ktermi chceme park doplnit. Ve jsme vdy konzultovali s vedenm koly i vedenm Msta. O pomoc jsme museli podat nae devky, protoe na nkter prce jet nemme dostatek sil a tak zkuenost. Napklad devci museli vykopat dlaebn kostky z hromady hlny a tak vykopat drny z trvnku.  Ve bylo pipraven, a tak jsme objednali a nakoupili ve potebn, aby mohl nastat Akn den.

 

 

AKN DEN

Ten vypukl v ptek 11. kvtna. Sedmci naloili nad a kee na koleka a vyrazili smr Husv park. Dvata si vzala gumov paliky a zabudovala dlaebn kostky, aby neprorstala trva. Pak kluci navozili hlnu a spolen provedli srovnn ternu. Nsledovalo napnut netkan textilie a vysazen ke. Nakonec bylo nutn vysypat mulovac kru, aby neprorstal plevel. Mezi tm kluci museli rozvozit a dosypat hlnu k ji dve vysazenm lpm, jeliko dolo k poklesnut ternu a nebylo to pkn. V z musme jet vysadit kolem strom cibule narcis. Park nae pravy zvelebily, vypad opravdu moc pkn.

 

     

INSTALACE LAVIEK

 

Laviky si vybrali ci na internetu. Museli bt podobn tm stvajcm a museli odpovdat vysokm nrokm k. Proto se nakonec rozhodli pro laviky od firmy Kovo-art. Jsou litinov s devnmi prkny. ci je museli donst do Husova parku a ukotvit je pomoc vrut do zem, aby je nkdo neodnesl.

   
 

SLAVNOSTN OTEVEN

 

Dne 23. kvtna 2018 se konalo slavnostn oteven nov upravenho Husova parku. km piel podkovat za odvedenou prci pan starosta Miroslav Picka. ky moc pochvlil a podal je, aby spoluprce mezi na kolou a obc i nadle spn pokraovala.

 

   

 

ZVREN KONFERENCE

Cel projekt byl zakonen zvrenou konferenc vech astnk ve dnech 25. - 26. kvtna 2018 v Praze. Nejprve jsme se seli v Informanm centru OSN, kde jsme si vyslechli pednku o vznamu a prci OSN. Pak jsme se pesunuli do Skautskho institutu, kde byla pro astnky pipravena hra Filtr udritelnho rozvoje. V sobotu byly na ad prezentace jednotlivch kol zapojench v tomto projektu. Dozvdli jsme se, co si jednotliv koly vybrali za projekty, a jak se s tm poprali.